Menu

Search results: 35

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

St Hr Brygger C. Jacobsen jun! Ny Carlsberg Idet jeg meget beklagede at jeg uheldigviis skulde være fraværende, da De i…

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

ST Hr Brygger C. Jacobsens jun.! Idet jeg meget beklagede at jeg var saa uheldig ikke at være hjemme da De i gaar formi…

1879-10-29

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris, le 29 Octobre 1879 Monsieur, Une absence de Paris m'a empeche de vous répondre de suite? Je m empresse, a mon …

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-11-79 Hr. Etatsraad Meldahl Tillad allerførst en lille Berigtigelse. Da jeg hører til de sære Mennesker…

1879-11-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

ECOLE NATIONALE & SPECIALE des Beaux-Arts Paris, le 15 Nov. 1879 Monsieur, Si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lett…

1879-11-19

Carl Jacobsen

1879-11-21

Julius Lange

Otto Rosenørn-Lehn

Deres Excellence Ved at overveje Jacobsens Liste er jeg kommet til det Resultat, at jeg lige saa gjerne strax kan udtal…

1879-1914

Carl Jacobsen

Nærværende Protokol autoriseres herved til Forhandlingsprotokol for Legatet "Albertinas" Bestyrelse.- Kjøbenhavn den 29…

1879-12-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 5-Xbr-79 Hr Etatsraad Meldahl Etatsraad Borgm. Hansen meente at det ikke var rigtigt at vælge Albertinas B…

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 10-xber-79 Hr. Baron Rosenørn-Lehn Siden jeg havde den Ære at tale med Deres Excellence vilde jeg gjerne a…

1879-12-10

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Regning til Hr. Brygger C. Jacobsen jun. For de i Maanederne Juli til December d. A. udførte Forarbejder til en Villa e…

1879-12-12

Otto Rosenørn-Lehn

Kjbh d 12 Decbr 1879 I Henhold til mundtlig Samtale samt Skrivelse af 10 ds., med Hensyn paa det Tilbud De velvilligt h…

1879-12-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Hr. Baron Rosenørn Lehn I Besvarelse af Deres ærede Skrivelse af 12te ds er det mig en Fornøielse at meddele at jeg ful…

1879-12-15

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Kjbh. 13 Dec. 1879 7[senere tilføjet] Kjære Hr C. Jacobsen jun! Først bringer jeg Dem min tak for det modtagne Honorar.…

1879-12-16

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Consolato Danese, Roma. d. 16/12 1879. Kjære Hr. Jacobsen! Det undrer Dem vel i saa lang Tid ikke at have hørt fra mig,…