Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-11-11

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
11-11-79

Hr. Etatsraad Meldahl
Tillad allerførst en lille Berigtigelse. Da jeg hører til de sære Mennesker som ikke kan lide selv de uskyldigste Titler vil De ikke tage mig ilde op at jeg beder Dem ikke at benævne mig "Cand": - jeg har ikke engang taget philosophicum
__
Med Tak for begge Deres Breve af 7de og 9de ds. skal jeg bemærke at det forekommer mig naturligt at Legatbestyrelsen

tilsender saavel Academiet som Thor Musæums Bestyrelse en aarlig Udsigt over sin Virksomhed.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Copier i Marmor, da beklager jeg at være af afvigende Mening.
Det har nemlig paa en sørgelig Maade viist sig at de herligste Værker selv i de bedste Mestres Atelierer (Thorvald

sens og Bissens) naar de ere copierede i Marmor have tabt saameget at Marmoret langt fra kan siges at gjengive Gibsen. Det veed De bedre end jeg - nomina sunt odiosa!
Jeg maa bestandig holde paa at [før] det færdige Kunstværk foreligger at hverken Letsindighed, Sjuskeri eller Godmodighed o.s.v. skal skaffe os saadanne Kunstvær

ker paa Halsen som hverken gjør Kunstneren eller Kjøberen Ære.
Men Principperne for Bestyrelsen vil jeg ikke slaa fast i Enkeltheder jeg haaber tvertimod paa Deres oprigtige Udtalelser og uforbeholdne Modstand naar De mener at jeg er for streng eller hjerteløs eller overhovedet seer galt paa Sagen

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige hengivne
C. Jacobsen jun

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet