Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-10-25

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

St Hr Brygger C. Jacobsen jun!
Ny Carlsberg

Idet jeg meget beklagede at jeg uheldigviis skulde være fraværende, da De igaar Formiddags var saa god at ville besøge mig, gjorde jeg igaar Aftes at træffe Dem i Deres hjem, men forfeilede Dem ligesom De mig. Naar jeg nu uleiliger Dem med disse Linier skee det kun for ikke længere at opsætte paa den Kgl. Skulptursamlings Vegne at bringe Dem en varm Tak for det smukke og patriotiske Tilbud, De deels igjennem Etatsraad Meldahl og deels ved Deres ærede Skrivelse af 22de D. har gjort mig som ovennævnte Samlings Directeur, om at ville anvende et Beløb af indtil 20000 Kr. til dens Forøgelse med Gibsafstøbninger af nyere franske Skulpturer. Jeg tager med fuld Paaskjønnelse og

Erkjendtlighed mod det, idet jeg dog maa forbeholde mig ved Leilighed, som jeg skal søge, at forhandle nærmere med Dem om Detaillerne. Da jeg imidlertid har paatænkt at reise bort paa en Uges tid maa jeg bede Dem Udsættelse til jeg er vendt tilbage.
Kjøbenhavn d. 25de Oct. 1879

Med største Agtelse
Deres Ærbødige
O. Rosenørn-Lehn

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv