Menu

Search results: 16

1877-01-05

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

5-1-77 Kjære Hr. Prof. Jerichau Forkjølelser og Forretninger have hindret mig i tidligere at sende Dem Beløbet for Ha…

1877-04-06

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Høistærede! Jeg troer at burde meddele Dem at Bibliothekar Bruun er meget varm for den Sag som De saa levende interesse…

1877-04-18

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

London d. 18-4-77 Hr. Etatsraad Meldahl Jeg var i gaar i "the r. Inst. o br. Architects" og forebragte mit Ærinde. Der …

1877-05-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

4-5-77 Hr Etatsraad Meldahl Ved min Ankomst igaar aftes modtog jeg Deres ærede Skrivelse med indlagte Brev til Hr. Cock…

1877-06-13

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

13-6-77 Hr Etatsraad Meldahl Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Dem Anvisning paa de omtalte 200 Kroner. De maa pa…

1877-06-14

Jens Adolf Jerichau

Carl Jacobsen

1877-06-16

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

Løverdag 16-6-77 Kjære Hr. Professor Jerichau Med Hensyn til de to Puncter i Deres Brev: Skizzen og Forudbetalingen, sk…

1877-06-18

Jens Adolf Jerichau

Carl Jacobsen

1877-06-21

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

21-6-77 Hr Professor Jerichau Hermed sender jeg Dem Tegningen til Frisen; det fornøier mig meget at De vil tage fat paa…

1877-07-12

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

12-7-77 Hr. E. Hansen Jeg søgte Dem forgjæves igaar paa Chirurgisk Academi. Jeg vilde have meddelt Dem at jeg troer at …

1877-07-30

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Mandag 30-7-77 Kl. 8 1/4 Aften Hr. Etatsraad Meldahl Deres Brev af igaar kommer mig først nu Kl. 8 1/4 Aften i hænde fo…

1877-08-01

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Onsdag 1/8 77 Fortunen v. Klampenborg Høistærede! Jeg modtog Deres ærede Linier af 30.de i rette Tid og Resultatet var …

1877-08-08

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Fortunen Klampenborg 8/8 77 Høistærede! Da jeg har hørt at Friis som har udgivet Samlingerne om Rosenborg Slot osv har …

1877-09-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

3-9-77 Hr. Etatsraad Meldahl. Da jeg maaskee ikke faaer Tid til at opsøge Dem i den nærmeste Fremtid maa jeg ikke udsæt…

1877-10-07

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

7-10-77 Det er med stor Glæde at jeg modtager Deres venlige Indbydelse til paa Onsdag 10 Okt. Middag Kl. 5 Deres forbun…

1877-10-30

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

30- 8bre-77 Hr Etatsraad Meldahl Jeg har med Glæde modtaget Deres Meddelelse ang. Sienasagerne. Min Fader paastaar haar…