Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-12-12

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjbh d 12 Decbr 1879

I Henhold til mundtlig Samtale samt Skrivelse af 10 ds., med Hensyn paa det Tilbud De velvilligt har gjort den Kgl Maleri og Sculptursamling, om at skjænke den en Samling Gibsafstøbninger af nyere franske Sculpturarbeider, opstilles altsaa følgende Betingelser:
1) Samlingen forøges med et Par Statuer aarligt, indtil den af Dem bestemte Sum af 20000 Kroner dertil er medgaaet.
2) Forslag om hvilke Arbeider der skulle vælges, udgaar fra Maleri- og Sculptursaml's Directeur og approberes af Dem henstilles derefter Deres Approbation.
3) De nyerhvervede Statuer udstilles først paa Charlottenborgs aarlige Kunstudstilling

4) Statuerne optages efter Charlottenborguds. i Maleri og Sculptursaml. og udstilles strax forsaavidt saadant er gjørligt.

5) Statuerne skulle bestandigt udgjøre en uadskillelig Deel af Maleri- og Sculptursamlingen, hvor saa dennes ... bliver.
6) Skulde en eller anden Statue blive sat tilside, skal en af Maleri og Sculptur S. uafhængig Autoritet, som De da nærmere vil bestemme, frit disponere over paagjældende Arbeide.

Jeg tillader mig nu herved ærbødigst at udbede mig Deres ærede Meddelelse om denne min Opfattelse af Sagen samstemmer med Deres egen, for derefter at gjøre den fornødne Indberetning til Cultusministeriet.
RL/sbc

Facts

PDF
Letter draft

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv