Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-12-10

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 10-xber-79

Hr. Baron Rosenørn-Lehn
Siden jeg havde den Ære at tale med Deres Excellence vilde jeg gjerne afvente M. Dubois og M. Delaplanches Svar angaaende Muligheden af overhovedet at erhverve Afstøbninger af franske Kunstneres Arbeider.
Fra Delaplanche har jeg endnu ikke Svar derimod er svaret fra Dubois saa gunstigt at jeg herved kan gjentage mit tidligere gjorte Tilbud at skjænke Sculptursamlingen mindst to Gibsafstøbninger efter nulevende franske Kunstneres Arbeider aarligt i en Række af Aar, saaledes at den samlede Sum ikke overstiger 20000 Kr
/v

Derimod kan jeg ikke efter den omhyggeligste Drøftelse frafalde de to Betingelser som jeg har forudsat 1) at Sagerne først udstilles paa Charlottenborgs aarlige Udstilling og 2) at Afstøbningerne skulle danne en uadskillelig Deel af Sculptursamlingen som ikke maa udsondres, hverken saalænge Samlingen er paa sin nuværende Plads eller naar den engang kommer i et andet Locale.
For det Tilfælde at en eller flere af de Afstøbninger som nu blive anskaffede og godkjendte af Sculptursamlingens Directeur alligevel senere skulde blive sat tilside og unddragne

Publicums Beskuelse maa jeg altsaa forbeholde mig selv eller en anden af Sculptursamlingen uafhængig Autoritet (f ex Bestyrelsen af Albertina) Ret til at disponere over det udsondrede Stykke.
__
I Henhold til vor Aftale tillader jeg mig herved at nævne nogle af de Kunstværker som jeg har tænkt maatte være mest ønskværdige til Anskaffelse
Paul Dubois
(Luthspilleren). Johannes Døberen. Eva, Narcissus, Charité (Courage militaire), Méditation. La foi.
__
Mercié.
Gloria victis. David après le combat, David avant le combat.
Relieffet over Louvreporten (Pegasus).
/v

Delaplanche.
Eva efter Synden, Message d'amour, la musique, l'education maternelle
__
Chapu
Jeanne d'Arc, la jeunesse, la Pensée
__
Gautherin
Adam og Eva, Clotilde de Surville, Vierge immaculée
__
Hiolle
Arion
__
Falguière
Le vainqueur aux combats de coqs
__
Moreau
Somneil
__
Barrias
Le serment de Spartacus
Jeune fille de Megare
__
Moulin
Un secret d'en haut
__
Cain
Lion et lionne se disputant un sanglier, Schoenement ?, Perrand?, Moreau-Vatbier ?
C
Carpeaux ? Noël ? Millet ? ?????

II

Af denne lange Liste vil jeg foreslaae Deres Excellence at man i aar begynder med primus inter pares M. Paul Dubois og iblandt hans Arbeider dennegang tager de modneste og sidste nemlig de 4 store Figurer til Lamoricières Monument i Nantes "Courage militaire", "Charité", "la Foi" et la Méditation". ifald jeg kan overkomme det vilde jeg gjerne bede om at maatte tilføie hans Eva. Den ansees nemlig for hans bedste Figur og da jeg har bestilt den i Marmor er jeg nysgjerrig efter at see den.
I fald Deres Excellence godkjender dette Valg vil jeg da gjerne udbede mig Deres Tilladelse til at gjøre de fornødne Skridt hos Ved-

kommende, saaledes at man kunde have Figurerne tidsnok til Charlottenborgs Udstilling.
Da Deres Excellence nemlig mundtlig meddelte mig at De ikke vilde gjøre Modtagelsen afhængig af de 2 af mig opstillede Betingelser er jeg rigtignok gaaet ud fra at De fremdeles ikke vægrer Dem ved at modtage Gaven

Med Høiagtelse
ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv