Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-05-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen accepterer på vegne af Albertina et tilbud på fodstykket til en liggende figur, formodentlig Den døende galler .

Transskription

13-5 82

DHrr. Hans & Jørgen Larsen

Hermed har jeg den Fornøjelse at meddele Dem at Bestyrelsen for Legatet Albertina modtager Deres ærede Tilbud af 7de Marts for den liggende Figurs Vedkommende betegnet i Deres Skrivelse "Et Fodstykke af Granit efter Tegning B 1750 Kroner"
Inscriptionen skal nærmere blive angivet.
Graniten skal være poleret og af den Steen som De har sendt os som Prøve J. 2 en rødlig Granit med blaalige Aarer; det er af største Vigtighed at ingen Misforstaaelse finder Sted ved Bestemmelsen af

Graniten.
Sokkelens Stenart samt Spørgsmaalet on den skal være hugget eller sleben vil Hr. Albert Jensen kunne give Dem Oplysning om, naar han derom har confereret med Etatsraad Meldahl.

For Legatet "Albertina"

C. Jacobsen jun

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum