Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1898-01-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen svarer H.N. Hansen på spørgsmålet om, hvad renterne af Kunstlegatet er gået til i perioden 1883-1897.
I kopibogen sidder i forlængelse af dette brev til Hansen et ledsagebrev dateret til 1897-12-13. Det er lidt uklart, hvorledes det hænger sammen; muligvis er siderne medsendt som bilag til besvarelse at de spørgsmål Hansen stiller. Det er bemærkninger til Kataloget fra 1888, som indeholder de genstande som gavebrevet af 1888-03-08 omfatter.

Transskription

Hr Conferentsraad H.N. Hansen
CD.I. DM

Da H.M. Kongen i April 1888 havde stadfæstet Loven om Ny Carlsberg Glyptothek, var jeg i fuld Virksomhed med at erhverve Kunstværker.
Deels havde jeg forpligtet mig til at anskaffe for 250000 Krs Værdi til NCG, deels maatte jeg tænke paa igjen at udstyre mit eget Hjem, mine Stuers Vægge og mine Glyptotheksale, som jeg avde tømt til sidste Stykke ved min Gave.
Jeg havde mindst 4 store Conti paa hvilke jeg kunde postere Indkjøbssummerne nemlig:

NC Glyptoteks Conto (250000 Kr.)
NC Kunstlegat
NC Musæumslegat og
Mine private Kunstværkers Conto.

Det var mig imidlertid umuligt strax at vide, navnlig om jeg vilde indlevere et Kunstværk i NCG. eller beholde det selv; den endelige Bestemmelse herom kunde og vilde jeg først tage, naar NCGs Bygning var færdig.
For Regnskabernes Skyld maatte Udgifterne jo posteres; men da jeg vidste at en Ompostering i stort Omfang

senere vilde finde Sted lagde jeg ikke stor Vægt paa den første foreløbige Postering og ofte er saaledes en à Conto-betaling ansat paa een Conto medens Fragten eller Restbeløbet er sat paa en Anden.
Jeg maatte tage pengene fra den Conto, som til enhver Tid havde dem disponible.
Jeg har derfor ogsaa ved Indberetningen til Communalbestyrelsen angaaende Legatregnskaberne udtrykkelig fremhævet, at de anførte Kunstværker kun være opførte foreløbigt, og at de deelvis senere vilde blive ombyttede med andre, til samme Beløb.
Jeg skal tillige bemærke, at de af mig afleverede Stukarbeider og Maleridecorationer falde ind under den Ramme, som Stifterne have sat ved Legaternes Fundatser.
De ønsker opgivet:
1) Hvorledes Kunstlegatets Renter fra 1883 til 1897 "ere anvendte"
Herpaa er Svaret simpelt:
Renterne fra 1883 til Juni 1889 ere anvendte til Indkjøb af Kunstværker, som alle ere afleverede til NCG og findes i Cat. 1888. Min Gave omfattede nemlig ikke blot alt hvad jeg eiede da Cataloget blev skrevet, men ogsaa en Deel Kunstværker, som jeg havde bestilt.
For Anvendelsen af Renterne fra 1889 indtil Decb 1897 findes Redegjørelse i de Documenter, som de har havt

til Gjennemsyn (Bilag IV)

2) Deres Spørgsmaal angaaende Museums legatet vedrører ikke NCG; jeg beklager at jeg derfor ikke kan besvare det ved denne Leilighed.


Angaaende Bygnings og Kapital Regnskabet, med hvilket jeg personlig ikke har havt Noget at gjøre, har jeg anmodet Kontrolcomiteen om at give Dem de Oplysninger De ønsker.
_
Antikerne
Jeg er ganske enig med Dem i, og jeg udtalte det paa sidste Bestyrelsesmøde, at Antikerne af Cat. 1888 kunne vedblive at være NCGs Eiendom, ligesom de æquivalerende moderne Kunstværker kunne vedblive at være min Eiendom, og at Ombytningen skulde finde Sted naar NCG eller jeg forlangte det.
Angaaende de i Cat 1888 indeholdte Kunstværker hævder jeg bestemt, at de ikke vedrøre NCG

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
31-1-98

[bilag]

Angaaende Afleveringen af de Gjenstande, som ere opførte i Cataloget 1888, er at bemærke:
Uagtet Cataloget indeholder Alt hvad jeg dengang eiede af Kunstværker, og der naturligen blandt disse fandtes Meget som havde liden eller ingen Værdi for det nye Glyptothek, fandt jeg det rigtigt ikke selv at foretage nogen Sigtning, i det jeg meente, at naar Bygningen stod færdig og naar de senere erhvervede Kunstværker kom til, da vilde være det retteste at foretage den nødvendige Udsondring.
Det er min Overbeviisning at Bestyrelsen i Tidernes Løb vil blive nødt til at udsondre adskilligt, deels vil den vistnok finde at Noget hellere maa afgives til andre offenlige Steder fordi det ikke

ret vil passe i dets Omgivelser i Glyptotheket deels for at give Plads til bedre Ting, i det jeg gaaer ud fra at det til enhver Tid vil være den vordende Bestyrelses Opgave at høine Niveauet saameget som muligt ved at frembringe en Elitesamling, hvis Ideal ikke kan stilles for høit.

Men jeg skal her kun omtale de Ting som jeg mener og foreslaaer bør indordnes allerede nu.

Mine høitærede Colleger ville erindre at Cat No. 471 Teneranis Marmor.. af Livet og Dødens Genier N 672 og Nr 676 Bronceafstøbningerne (alm Handelsvare [)] af den medicæiske Venus og Ildefonsogruppen allerede ere afhændede og Beløbet indbetalt i Glyptothekets Kasse og anvendt til Anskaffelsen af Søilerne i Forhallen
Endvidere har jeg, med forventet Bifald af Bestyrelsen istedet for de 8 mindre Søiler Cat 695-698

som det var Architecten umuligt at anvende leveret de 8 store Søiler i Maleri og Renaissance salen, hvorved det er lykkedes at give disse Rum en Festlighed, som de ellers maatte mangle
__
Jeg har ligeledes istedetfor de smaa Søiler og Piedestaler n 711-721 som tildeels ere saa dinglevorne eller saa smaa at jeg maa anse dem for ubrugelige og som kun have Værd som Prøver paa Steenarter (Værdi 2110 francs) leveret Marmor og Granitbeklædning til ligelydende Værdi til Trappegangene.
_

Men endelig findes der en Deel Dubletter, Afstøbninger i Gibs og Bronce, alm Handelsvare som jeg meget maa fraraade at opstille, deels fordi Sligt ikke bør findes i Samlingen, deels fordi der factisk ikke er Plads til at opstille dem.
Disse har jeg - da jeg ikke selv havde Plads mere til at magasinere dem - laant til Statens Musæer i Maribo Randers Kunstmusæet o fl. De kunne selvfølgelig kræves

tilbageleverede naar det ønskes, men jeg har foreslaaet at vi lade dem blive hvor de nu ere og hvor de gjør fortrinlig Nytte.
De ere alle opførte paa Listen Bilag 1a

Angaaende Antikerne har jeg udtalt mig saa udførligt i vort Møde d. 11 ds at jeg maaske ikke behøver at komme tilbage til dette Spørgsmaal paa dette Sted
Sluttelig skal jeg bemærke at alle de i Cat 1888 anførte Kunstværker og Numre ere tilstede*)
_

Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
13-12-97

*) Jeg har ganske vist ikke kunnet finde Haandtegning N 40 af Jerichau Værdi 20 Kr., men jeg veed at den ikke kan være forsvunden.
Jeg har istedetfor denne afleveret en Haandtegning af Fru Jerichau i Ramme. Naar den findes skal den blive afleveret imod at jeg faar Fru Jerichau, som jeg sætter megen Priis paa, tilbage
J

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv