Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1896-03-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beskriver sine planer for Glyptotekets åbning og Den Internationale Kunstudstilling i 1897 og søger ministeriet om økonomisk tilskud.

Transskription

Kjøbenhavn den 3die Marts 1896

Til
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Da den franske Kunstudstilling i 1888 var sluttet og havde vundet Bifald paatænkte jeg at foranstalte en lignende Udstilling i 1893, der dog ikke blot skulde omfatte franske, men ogsaa norsk, svensk, engelsk, tydsk, russisk, italiensk og spansk Kunst. Forskjellige Forhold, navnlig Ølskatten, medførte imidlertid, at jeg maatte lade den Sag hvile, men fuldstændig har jeg aldrig kunnet opgive den, og da nu Glyptotheket nærmer sig sin Fuldførelse, er Tanken paany fremstaaet i en lidt ændret Form, hvorved mine Udgifter forhaabentlig ville kunne blive overkommelige, navnlig ved at bringe den i Forbindelse med Glyptotheket, der skal aabnes til næste Foraar.
Min Tanke er da den, at der i Glyptothekets Gaard og paa dets ubebyggede Bagplads skulde opføres en interimistisk Bygning omtrent som den franske Kunstudstillings Bygning fra 1888. Heri skulde den omtalte internationale Kunstudstilling anbringes, og, i Lighed med hvad der nu finder Sted paa Pariser Salonen, skulde der tillige være en mindre

Afdeling for den moderne Kunstindustris bedste Frembringelser fra Forskellige Lande. Naar Udstillingen aabnes samtidig med Glyptotheket og der bliver taget Entrée, haaber jeg at der ved Billetsalget vil fremkomme en væsentlig større Indtægt end ellers, ligesom at Udgifterne ogsaa ville blive noget mindre, dels fordi Glyptothekets Ydermure kunne benyttes, dels fordi der vil kunne spares noget paa Opsyn, Brandvagt etc. Men trods dette ville Udgifterne blive saa store, at jeg under de nuværende Forhold ikke tør paatage mig dem alene. Men da det vel tør siges at et saadant Foretagende vil blive til Gavn saavel for Staten som for Kommunen tillader jeg mig at andrage Ministeriet om:

1 at det vil tillade, at der, saalænge Udstillingen varer tage Entrée for Glyptotheket;
2 at det maa tillades mig, at lade den paatænkte Bygning opføre paa Glyptothekets ubebyggede Grund;
3 at Ministeriet vil foreslaa Rigsdagen at give et Tilskud af 20.000 Kroner
I Henhold til mine Erfaringer fra 1888 vil Udgifterne til Bygningen og dens Montering, Genstandenes Transport, Opstilling, Indpakning og

og Assurance, Tilsyn og Brandvagt etc beløbe sig til cirka
Kr. 100.000 deraf paaregnes som Indtægt ved Billetsalg, Caraloger og Garderobe
Kr 40,000
(Charlottenborg Udstillingerne have i de sidste 4 Aar indbragt i Gennemsnit 28673,05 Kr. aarlig)
Af Underskuddet Kr. 60,000 x
haaber jeg at Kommunen vil tilskyde 20,000 Kr; Staten 20,000 Kr. og jeg selv vil i saa Tilfælde tilskyde 20.000 Kr. - Skulde der mod Forventning blive besparet noget af dette Beløb, vilde jeg finde det passende om Halvdelen deraf indbetales til Glyptotheket, Halvdelen til Kunstindustrimuseet

Ærbødigst
[her tilføjet af C.J.]
Med Højagtelse
Carl Jacobsen

x)
Skulde Underskudet overstige 60000 Kr paatager jeg mig at dække det Manglende.
C.J

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibog. Kopi i Ny Carlsbergfondets arkiv. Forhandlingsprotokol for Den Internationale Kunstudstilling.