Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1889-01-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har modtaget et brev fra Louis Hasselriis, som han beder bestyrelsens medlemmer kommentere.

Transskription

21-1-1889

Indlagte Brev har jeg i dag modtaget fra H. Hasselriis
Jeg har betegnet hans tre Puncter med Tal og foreslaaer at der svares ham
ad 1)
Statuen skal hurtigst mulig blive opsat paa et intermistisk Fodstykke.
Jeg har nemlig et, som passer og som jeg skal lade bringe ind i Parken, naar saa Hr. Etatsraad H. N. Hansen vilde sørge for at Høegh Hansen fik Besked paa at lade sine Havearbeidere ved Parken anbringe det paa den frosne Jord og see til det naar det tøer.
Vi skylde baade Kunstneren Parken og os selv ikke at lade Statuerne staae paa

paa Græsset.
ad 2)
Legatet kan i længere Tid ikke disponere over Midler til Anskaffelsen af et Postament.
Det kan heller ikke garantere Kunstneren at ville godkjende et Broncefodstykke udført efter den yderst løse Skizze
ad 3)
Da jeg ikke veed om vi kunne forhindre Nogen i at copiere Statuen naar den som offentlig Eie opstilles i en offentlig Park, men da jeg på den anden Side maa finde Kunstnerens Ønske fuldt berettiget synes mig at vi, inden vi opstille Statuen i Parken, kunde anmode Magistraten om at forhindre at Figuren i et vist Antal (f.ex 5 à 10) Aar blev copieret af uvedkommende.
Hvad photographering angaaer synes

mig at der kunde indrømmes Kunstneren Forret til at lade den photographere i dette aar; men at vi efter den Tid ikke kunne holde en saadan Servitut paa Figuren.
Jeg tillader mig at anmode DHer om snarest mulig at tilkjendegive Deres Mening om disse tre Spørgsmaal

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Etatsraad Hansen

Hr Etatsraad Meldahl

ad 1. Heri er jeg enig; Skrivelsen fra 4de Apr. vedtoges; jeg vilde derefter blot bede vor ærede Formand selv at ordne Opstillingen under Aftale med Høegh Hansen.
ad 2. Jeg er ganske enig i, at vi ikke kunne nu aftale Noget om Fodstykke fra Hr Hasselriis
Ad 3) Dette Punkt henstiller jeg væsentligt til Hr etatsraad Meldahls Bedømmelse
H. N. Hansen

Ad 1 og 2 tiltræder jeg etatsr. Hansens Udtalelser
Ad 3. Maa jeg fastholde at vi give Kunstneren den Tilladelse han ansøger om. Betalingen vi yde er som.... at man ikke bør lægge nogen Hindring iveien for Kunstneren i at have en Indtægt; eller at han .... Ønske opfyldt.
Det er mig en Sorg at vi ikke fik Midler til sidst (?) at opstille Bissens Tubal Kain
d. 24/1 89 F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.