Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-03-07

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Smallegade 20 B II- F.

Den 7 Marts 1910.

Hr Direktør Carl Jacobsen!
I Anledning af, at De har stillet Dem velvilligt til Tanken om eventuelt at knytte mig til Ny-Carlsberg Glyptotek – et Tilbud for hvilket jeg bringer Dem min inderligste Tak -, skal jeg tillade mig at foreslaa følgende som de Hovedopgaver, der ville paahvile mig i en saadan Assistentstilling: I En aarlig Redegørelse i foreløbig Form over Glyptotekets vigtigste Nyerhvervelser, eventuelt til Archäologischer Anzeiger, i hvert
s. 2
Fald af samme Art og Omfang som de aarlige Publikationer der fra andre Musæer.
II
I Tilknytning dertil en videnskabelig Bearbejdelse af Musæets Hovedværker, for saa vidt de enten kun foreligger skitsemæssigt publicerede eller slet ikke er offentliggjorte. Selv om jeg naturligvis her undertiden vil vige Pladsen og afgive Stoffet til udenlandske Specialister, vil der dog blive nok tilbage at bearbejde. Og jeg vilde til en saadan videnskabelig Publicistvirksomhed – i de store udenlandske Tidsskrifter – kunne paaregne Interesse og Støtte fra Carlsbergfondet.

III
Tilvejebringelsen i Løbet af nogle Aar af
s. 3
en videnskabelig Katalog, der bl.a. tiltrænges for den etruskiske Samling og Kleinfunde i Kælderen. Format og Type som British Museums Specialkataloger og udarbejdet paa Tydsk eller, om ønskes, Fransk.
Jeg bemærker at særligt de ”smaa Ting” gennem mange Aar ved Siden af arkaisk Plastik har været mit egentlige Speciale.
IV.
Forelæsningsrækker Foraar og Efteraar over visse Partier af Musæet, enten 1 Gang om Ugen under Semestret eller, mere praktisk, 2 Gange ugentligt i et kortere Tidsrum Foraar og Efteraar (6 à 8 Uger hver Gang). Jeg opgiver som Tal fra mine Forelæsninger paa Universitetet: Efter-
s. 4
aaret 1907: 52 Tilhørere; Efteraaret 1908: 91 Tilhørere; Foraaret 1909: 232 Tilhørere. Paa Glyptoteket vilde jeg lægge vægt paa at sondre i almindelige, større Forelæsninger og specielle Øvelser for en snævrere Kreds af Studerende og Interesserede. Jeg har holdt saadanne Øvelser over græsk Keramikfor 8 og over arkaisk Plastik for Tilhørere paa Universitetet.
V.
Funktion som Ekspert ved Nyerhvervelser, saaledes at jeg med kort Varsel var rede til Rejser hvor som helst hen i Europa.
Mit Kendskab til Grækenland og Nygræsk vilde ogsaa komme til Nytte ved en Ekspedition eller en Mission til Grækenland eller Lilleasien for at støve Kunst-
s. 5
værker op. Og jeg har baade Mod og Æventyrlyst og praktisk Erfaring til saadanne Farter (jvfr. Min Rejseroman: under hellenisk Himmel).
VI.
Aktiv Deltagelse og Hjælp ved Opstilling og Omændringer i Glyptoteket, Korresponce o.s.v. i det Omfang, Glyptotekets Direktør selv vilde finde det passende.
Afgrænsningen mellem Hr. Inspektør Oppermanns og mit Omraade vilde jeg paa dette Omraade bede Direktøren selv foretage efter bedste Skøn. Jeg er beredt til at møde visse Dage paa bestemte Tider eller hver Ugedag nogle Timer, hvad jo
s. 6
ogsaa de oven anførte Studier selv vil kræve.
Min Undervisning i Teknologisk Institut falder om Aftenen og kan altsaa ikke kollidere med Musæets Tider; kun i Januar har jeg tre Ugedage en Time midt paa Dagen sammesteds.
Jeg kan naturligvis intet love for Hurtigheden af de anførte Publikationer, Kataloger o.s.v. Der vil jo være meget nyt Stof, jeg maa arbejde mig ind i. Men naar jeg kan koncentrere min Tid og Kraft, der nu splittes alt for meget, om Glyptoteket, nærer jeg ingen Tvivl om,
s. 7
at jeg skal gøre (mi)t Arbejde til Direktørens Tilfredshed. Allerede i denne Sommer skal jeg paa mine Studierejser til London og Paris i andre Øjemed have min Opmærksomhed henvendt paa den hellenistiske Skulptur og den antikke Portrætkunst, der jo er rigest repræsenteret i Musæet. Disse Æmner harjeg i sin Tid gennemgaaet under Loeschcke i Bonn, senere har jeg nu og da vendt tilbage til Enkeltheder, navnlig i Anledning af Delos og Delfi, men jeg glæder mig til kraftigt at arbejde mig ind i dem. At jeg har kærlighed til den Periodes Kunst og Smag, vil min lille græske
s. 8
Kunsthistorie forhaabentlig vise.
Imødeseende Deres ærede Svar er jeg

Deres ærbødige
Frederik Poulsen

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv, Frederik Poulsen mappe