Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-01-31

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Conferentsraad H.N. Hansen
CD.I. DM

Da H.M. Kongen i April 1888 havde stadfæstet Loven om Ny Carlsberg Glyptothek, var jeg i fuld Virksomhed med at erhverve Kunstværker.
Deels havde jeg forpligtet mig til at anskaffe for 250000 Krs Værdi til NCG, deels maatte jeg tænke paa igjen at udstyre mit eget Hjem, mine Stuers Vægge og mine Glyptotheksale, som jeg avde tømt til sidste Stykke ved min Gave.
Jeg havde mindst 4 store Conti paa hvilke jeg kunde postere Indkjøbssummerne nemlig:

NC Glyptoteks Conto (250000 Kr.)
NC Kunstlegat
NC Musæumslegat og
Mine private Kunstværkers Conto.

Det var mig imidlertid umuligt strax at vide, navnlig om jeg vilde indlevere et Kunstværk i NCG. eller beholde det selv; den endelige Bestemmelse herom kunde og vilde jeg først tage, naar NCGs Bygning var færdig.
For Regnskabernes Skyld maatte Udgifterne jo posteres; men da jeg vidste at en Ompostering i stort Omfang

senere vilde finde Sted lagde jeg ikke stor Vægt paa den første foreløbige Postering og ofte er saaledes en à Conto-betaling ansat paa een Conto medens Fragten eller Restbeløbet er sat paa en Anden.
Jeg maatte tage pengene fra den Conto, som til enhver Tid havde dem disponible.
Jeg har derfor ogsaa ved Indberetningen til Communalbestyrelsen angaaende Legatregnskaberne udtrykkelig fremhævet, at de anførte Kunstværker kun være opførte foreløbigt, og at de deelvis senere vilde blive ombyttede med andre, til samme Beløb.
Jeg skal tillige bemærke, at de af mig afleverede Stukarbeider og Maleridecorationer falde ind under den Ramme, som Stifterne have sat ved Legaternes Fundatser.
De ønsker opgivet:
1) Hvorledes Kunstlegatets Renter fra 1883 til 1897 "ere anvendte"
Herpaa er Svaret simpelt:
Renterne fra 1883 til Juni 1889 ere anvendte til Indkjøb af Kunstværker, som alle ere afleverede til NCG og findes i Cat. 1888. Min Gave omfattede nemlig ikke blot alt hvad jeg eiede da Cataloget blev skrevet, men ogsaa en Deel Kunstværker, som jeg havde bestilt.
For Anvendelsen af Renterne fra 1889 indtil Decb 1897 findes Redegjørelse i de Documenter, som de har havt

til Gjennemsyn (Bilag IV)

2) Deres Spørgsmaal angaaende Museums legatet vedrører ikke NCG; jeg beklager at jeg derfor ikke kan besvare det ved denne Leilighed.


Angaaende Bygnings og Kapital Regnskabet, med hvilket jeg personlig ikke har havt Noget at gjøre, har jeg anmodet Kontrolcomiteen om at give Dem de Oplysninger De ønsker.
_
Antikerne
Jeg er ganske enig med Dem i, og jeg udtalte det paa sidste Bestyrelsesmøde, at Antikerne af Cat. 1888 kunne vedblive at være NCGs Eiendom, ligesom de æquivalerende moderne Kunstværker kunne vedblive at være min Eiendom, og at Ombytningen skulde finde Sted naar NCG eller jeg forlangte det.
Angaaende de i Cat 1888 indeholdte Kunstværker hævder jeg bestemt, at de ikke vedrøre NCG

Ærbødigst
Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
31-1-98

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv