Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-11-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Vilhelm Bissen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen og Ferdinand Meldahl har stemt for at antage Bissens Pottemagerske til Legatet Albertina. Carl Jacobsen beder Bissen overveje hvor, han helst vil have figuren støbt i bronze. Det skal være den bedste håndværksmæssige kvalitet.

Transskription

19-11-87

Kjære Bissen
Jeg har længe været i Tvivl om jeg skulde foreslaae Deres Pottemagerske til Anskaffelse i Bronce til Albertina eller i Marmor til Glyptotheket. Vægtige Grunde tale baade for det ene og det andet.
Da den imidlertid allerede findes i Marmor men derimod ikke

i Bronce, da Glyptotheket allerede eier flere Arbejder af Deres Haand, medens det i Virkeligheden kun er faa danske Kunstværker som ikke allerede ere udførte som egen sig til Albertina, har jeg foretrukket at foreslaae dem til dette Legat.
Meldahl gav idag sin Stemme for Anskaffelsen, og Hansen som nok vilde see Statuen igjen førend han stemte vil komme til Dem for at see den.
Jeg beder Dem derfor at stille den frem i et godt Lys.
De bedes ogsaa at gjøre os et Tilbud paa den billigste Priis De vil levere den til.
Det maa ogsaa overtænkes om den skal støbes i Neapel, hvilket langt er det billigste, da skal jeg gjerne overtage Correspondancen eller om De vil lade Thiébaut gjøre det. Inden De bestemmer Dem bedes De sammenligne den italienske Bronce (Bækkenslageren

Sliberen, den hvilende Mercur, Discuskasteren, Faunen med Bachus paa Ryggen i Ørstedsparken) med Thiébaut,
Det maa tillige bemærkes at Albertina ønsker et Bronceeksemplar, der virkelig er gjennemført - saaledes som Steins Fiskerdreng Vandbærer og ikke kan nøies med en almindelig Bronceafstøbning saaledes som Freunds Bocciaspiller ved Glyptotheket.
Statuen skulde jo ogsaa være et Mindesmærke om Dem og Deres Kunst og derfor være saa god som muligt
[på den anden led af papiret]
Bestyrelsen som jo ikke kan rutte med Midlerne har tænkt sig at naar der til Bruttoudgifterne ved Figurens Støbning Forsendelse osv blev lagt 1000 Kr til Vederlag for Deres Ciceleringsarbeide vilde det maaske være passende
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum