Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-04-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen mener, at Helligåndskirken kan trænge til både glasmalerier og skulpturer. Han har ikke haft tid til at beskæftige sig med Legatet "Albertina" på grund af meget arbejde i bryggeriet.

Transskription

24-4-79

Hr. Etatsraad Meldahl,

Mit Bidrag til Helligaandskirken staar naturligviis til Tjeneste naar De ønsker det.
Det forekommer mig kun at kan man ad anden Vei faae Tilskud til disse Fløistænger o.s.v saa kan jo mit Tilskud bruges til andre Ting. Der vil naturligviis blive et Ramaskrig naar man vilde sige

til Begyndelse at faae et Glasmaleri i Vinduerne.
Kirkens Arkitektur er saa mager at der kunde være Grund til at bøde paa den ved de andre Kunstarters Bistand: Malerier (eller Glasmalerier) indvendig og Skulptur udvendig.
Men det kan jo komme bagefter.
De er maaske forundret over ikke senere at have

hørt fra mig ang. Legatet "Albertina".
Vor Ven Th. Petersen saae det fra nogen anden Side end De og jeg - hvilket har gjort mig lidt raadvild. Tilmed har al min Tid været optaget af Bryggeriet.
Planen er naturligviis ikke glemt og jeg haaber snart at faa den ordnet til Tilfredshed.
Med Ønsket om at Deres Reise maa være Deres Helbred til Nytte og at De maa høste et rigt Udbytte er jeg Deres ærbødig hengivne
C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.