Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-09-24

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

HJ er imponeret over, at det er lykkedes Wilhelm Hansen at skaffe så meget god fransk kunst til Ordrupgaard. Han er dog skuffet over at flere Gaguin-billeder er gået hans næse forbi.

Transskription

24de Sep. 18

Kjære Hr Arkitekt Henningsen
Hvis dette Brev kommer Dem i Hænde (i den sidste Tid siges mange Breve at være gaaet tabt) vil jeg bede Dem pr. Telegram lade mig vide om Gauguins Maleri kan afsendes og da naar? Jeg haaber ikke at der vil opstaae ... Vanskeligheder.-
Jeg lod strax min Sagfører og Ven Axel Lemming telegrafisk sende Dem den omtalte Sum 17.000 fr som De jo nok ved Lejlighed vil kvittere for-
I disse Dage har Etatsraad Wm Hansen aabnet sin franske

Samling paa Ordrupgaard og det er virkelig al Ære værd at Manden under Krigen under disse fortvivlede Forhold hvor Breve og Telegrammer tager Evigheder at naa til Deres Bestemmelsessteder - har været istand til at samle en saadan mageløs Repræsentation af fransk Malerkunst. Hans Gauguin Billeder supplerer mine (!!!) nu 9 paa en udmærket Maade, blot er det mig et Stik i Hjertet at de er købte sa at sige lige for Næsen af mig i Paris, hvor jeg jo har mine Forbindelser, som altsaa ikke har været istand til at skaffe mig dem; der er særlig to Billeder (mærkelig nok hverken daterede eller signerede) fra Tahiti som ere højst typiske og smukke i Form og Farve

Det Maleri de har skaffet mig haaber jeg vil være en god Aquisition til min allerede ret betydelige Samling og jeg maa i Sandhedens Navnm indrømme at Prisen jo ingenlunde er umoderat - jeg gaar ud fra at hvad De siger i Deres Omtale af dets Farve vil vise sig at holde Stik - det er jo desværre med Kjøb af Malerier efter Fotos i høj Grad paa maa og faa og vel nok højst individuelt, hvad man mener om et saadant Billede - det forekommer mig at være lettere malt end mange af hans andre Billeder jeg kender - mere à la prima i lighed med Galleriets Bretagnebillede som malt i 1888 netop adskiller sig fra saa mange andre i andres og mit Eje.

Jeg var som jeg allerede har skrevet noget skuffet ved, hvad Bourdelle sendte herop - naa Manden er jo ung og jeg kommer nok efter Freden til Paris og kan saa bedre dømme end efter disse Fotos.
Jeg troede jeg saa Dem (hvor umuligt Tanken end var ) i Café Dagmar igaar, maaske var det en Broder, som ligner Dem meget?
Jeg hører nok fra Dem og gør hvad De kan for at sende Maleriet hertil-
Secretær Engelsted har været meget behjælpelig med andre Sager sendt af Chenu til Glyp. Vi er ham meget i høj Grad taknemmelige.
Venlig Hilsen
Deres hengivne

Helge Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv