Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-06-06

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen spørger Rosenørn-Lehn, om det ikke er muligt at sende en officiel takkeskrivelse til Paul Dubois.

Transskription

Ny Carlsberg 6-6-82

Hr. Baron Rosenørn-Lehn

Herved har jeg den Fornøielse at tilstille den kongelige Sculptursamling som Gave, i Fortsættelse af de tidligere Anskaffelser af fransk Kunst

Saint Jean Baptiste Originalen i Bronce i Sculpturmusæet i Luxembourg i Paris.
La méditation og la foi begge Hjørnefigurer paa Lamoricières Monument i Nantes. Originalerne i Bronce.

Deres Excellence vil erindre i Henhold til de Forhandlinger, som deels skriftlig deels mundtlig have været førte, at det

har været umuligt at erhverve de fra først af bestemte Kunstværker og at det kun ved en ganske særlig Liberalitet af M. Paul Dubois at vi ere komne i Besiddelse af ovennævnte tre Hovedværker.
Deres Excellence bedes derfor tilgive mig at jeg atter i aar beskedent tillader mig at henstille om det ikke vilde være rigtigt ved en directe Skrivelse fra det kgl. Sculpturmusæum at udtale en Tak til den store Mester, som saa ugennyttigt stiller sine Kunstskatte til vor og Ingen Andens Raadighed.

Med Høiagtelse
ærbødigst

C. Jacobsen
jun

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv