Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885 december

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen opsumerer overfor medlemmerne af Legatet Albertinas bestyrelse hvilke skulpturer, der kan komme på tale til erhvervelse.
Han foreslår selv Gautherins le Travail og Satyr med Bacchusbarn
Han anbefaler, at man køber bronzekopier fremstillet i cire perdue teknik hos Sabatino de Angelis i Napoli fremfor bronzekopier lavet i sandform hos Barbedienne i Paris.

Transskription

I Henhold til DHrrs Ønske fremsætter jeg herved en Udsigt over de til Anskaffelse foreslaaede Kunstværker og de derved gjorte Anmærkninger.

1) Steins Fiskerdreng ikke antaget
2) Hasselriis Discuskaster ikke antaget
3) Hasselriis Satyr med Amfora ikke antaget deels paa Grund af dens Lidenhed deels fordi den kun forelaa i Photographi
4 Bissens Philoktet ikke antaget, da man derved absolut vil forhindre at det existerende Exemplar bliver opstillet i det frie.
5) Freunds Thor. Inden der kan tages Bestemmelse om denne Figur vil DHrr

søge at gjøre sig bekjendt med den. Et Exemplar (Marmor) findes iblandt Resterne af Skulptursaml fra Chrbg. nu i Kjælderen i Thorv. Musæum et andet Exemplar i Gibs i Chr. Freunds Atelier Frederiksholms Canal ogaa Kunstacademiet eier et Gibsexemplar.
Skulle denne Figur anskaffes maatte den udføres i colossal Størrelse enten mekanisk eller ved en Kunstner.
6 Michel Angels Slaven meente Etats. Meldahl vilde ikke tage sig godt ud i Bronce.
Heri er jeg enig.
Men paa mit Spørgsmaal hvem der da skulde udføre den i Marmor blev Etatsraden mig Svar skyldig.
Jeg spørger nu var det saa dog ikke bedre at faae den i Bronce end slet ikke

faae dem og gjælder det ikke ogsaa om disse som Etatsraaden bemærkede om Antikerne at selv i en ufuldkommen Gjengivelse er der saameget Stort at det dog veier op imod de fleste moderne originale Arbeider

7) Paul Dubois Courage Militaire
Denne Figur er gjort til Bronceudførelse og er utvivlsomt et Kunstværk af høi Rang ligesom det af alle Dubois Arbeider er det der bedst egner sig til Bronce

8) Gautherin Le Travail
Dette Kunstværk er ikke blot særdeles betydeligt men tillige i en sjælden Grad originalt i Opfattelsen
Det er en Type for vor Tid.
Det vil blive forstaaet af den store Masse og saaledes maaske mere end noget andet [utydeligt] bidrage til at vække Sands for [Kunstens] Betydning hvor den ikke er tilstede.

Jeg for mit Vedkommende troer derfor at Albertina vil komme sin Opgave nærmest ved at anskaffe dette Kunstværk fremfor noget af de Andre.


Af antike Kunstværker findes flere i Barbediennes Catalog som kunne være særdeles Tjenlige. Diana fra Gabies, Ariadne, Sandalbinderen, Mercur hvilende fra Neapel ..... men DHrr vare enige med mig i at

9) Barbediennes i Sandform støbte Figurer ikke ere saa fine som ønskeligt og at der maaske kunde være Anledning til at lade Statuerne støbe hos
10) Angelo Sabbatini i Neapel "a cire perdu"
Jeg foreslaar derfor til Anskaffelse Faunen med Bacchusbarnet fra Musæet i Neapel.

De Kunstværker som nu ville blive udførte ville ikke være færdige - ialtfald ikke betalbare førend 1ste Deb. 1886 til hvilken Tid der vil være c 9000 Kr i Kasse.

For denne Sum vil formentlig ikke blot "le Travail" men ogsaa "Faunen med Bacchusbarnet" kunne leveres.
Ifølge Ovenstaaende vil det sees at der er mest Udsigt til Eenstemmighed
for Freunds Thor
- Dubois Courage Militaire
- Gautherins le Travail
- Faunen med Bacchus

Jeg tillader mig at foreslaae at vi anskaffe le "Travail" (og Faunen hvis der er Penge til den)

Ærbødigst
C. Jacobsen jun

... af Legatet Albertina

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum.