Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-10-11

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen påpeger nødvendigheden af, at der vælges en kasserer til tiden. Han foreslår Holger Hammerich.

Transskription

11-10-1890

DHrr
Ingenieur Holger Hammerich
Etatsraad F. Meldahl

Det er paatrængende nødvendigt at Kasseren for Legatet Albertina bliver valgt til indeværende Termin. Jeg tillader mig at foreslaa at Hr Holger Hammerich overtager denne Post, da jeg troer at Etatsraad Hansen har Ret i at det er det naturligste at Communalbestyrelsens Repræsentant er legatets Kasserer.
For at undgaae at genere DHrr med et Møde beder jeg H. Etatsraad Meldahl i Tilfælde af hans Tilslutning at bemærke denne paa Foden af Nærværende. v.

Hr. Hammerich beder jeg at overtage Functionen som Kasserer idet jeg beroliger ham med at Aarets hele Regnskab er gjennemsnitligt To Poster paa Indtægtssiden og 6 à 7 Poster paa Udgiftsiden. Tilslutning udbedes. Det hele Regnskab altsaa kun nogle faa Linier.
Under eventuelt Forfald fra Hr Hammerich Side mener jeg, at det er vigtigt at jeg har Fuldmagt til at kunne foretage det Fornödne til Regningens Betaling.
Vi skulle i denne Termin hæve vore halvaaarlige Renter og sende en à conto Betaling til Caïn; jeg beder derfor Hr. Etatsraad Meldahl at sende nærværende Skrivelse omgaaende til H. Hammerich og H. Hammerich at retournere den til mig.
Med Høiagtelse
venskabeligst
Carl Jacobsen

Jeg er ikke stemt for at Bestyrelsesmedlemmer overtage Kassererforretninger; og er bestemt imod, ifald der skal gives Honorar for den Art af Forretninger.
Jeg giver vor ærede Formand Frihed til at ordne dette Forhold paa bedste Maade i Henhold til ovenstaaende Opfattelse af Forholdene
18/6 90
F. Meldahl.

Jeg forsaaer ikke Etatsraad Meldahls betingede Tilslutning, saa meget mere som Kassererforretningen indtil Dato har været hos det nu afgaaede Bestyrelsesmedlem Etatsraad Hansen. Selv er jeg villeg til at paatage mig Hvervet og venter da nærmere Meddelelse om at Spørgsmaalet er ordnet saaledes som Formanden har foreslaaet.
11 Juni 90 H. Hammerich.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum