Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-12-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver, at han har fået Nilen og andre bronzekopier til en meget billig pris hos De Angelis i Napoli. Han foreslår at Nilen og Tiberen stilles op ved Dronning Louises Bro på Nørrebrosiden. På siden mod byen kunne så engang i fremtiden opstilles de kolossale figurer af Dioskurerne fra Monte Cavallo i Rom.

Transskription

3-12-1894

Mine Herrer

Jeg har i dag faaet Brev fra Sabbatino de Angelis at han vil udføre Nilen for f. 14000 = 10000 Kr.
Denne Priis er saa lav at den overgaaer mine dristigste Forventninger
Michel Angelos Moses
Sammes Pieta
Caïns Dyregruppe

Han maa endda deraf betale fr. 2500 for Gibsafstøbningen.
Jeg anseer det for umuligt at vi ved yderligere Forhandling kan bringe denne Sum 14000 fr. længere ned. Det maa erindres at

Niles Hovedfigur er mægtig colossal langt større end Moses, at der foruden denne er en Sfinx og 16 (sexten) Broncestatuetter paa Gruppen og at Plinthen heelt omkring er prydet med Relieffer med Dyrefremstillinger. Tænk hvad det vilde koste at faae dette udført at hvilketsomhelst andet Sted.
Vi kunne lykønske hinanden til Erhvervelsen af dtt pompeuse Kunstværk.
Jeg har strax accepteret Bestillingen dog med den Henstilling at han maa reducere Prisen for Gibsen, som synes mig noget for høi og for hvad han derved kan indvinde levere os Figuren i forsvarlig Pakning ombord i Neapel.
Dette altsaa til DHerrs behagelige Underretning

Jeg har seet efter en Plads nede ved Vandet i Ørstedsparken.
Det lod sig vel nok arrangere. Men vilde det ikke være bedre (jeg beklager at denne Tanke ikke faldt mig ind ved Mødet) at sætte Figuren i et af de smaa Busketter ved Dr. Louises Bro paa Nørrebro Siden.
Saa kunne vi sætte Tiberen som danner en udmærket Pendent dertil i det andet Busket.
Og vi kunne hvis vi ville see langt frem i Tiden tænke os Colosserne paa Monte Cavallo paa Kjøbenhavns Siden i de derværende Busketter.
Dette er endnu ikke noget Forslag men blot en idé som jeg beder DHrr overveie, og som vi da ved Leilighed kunne tale om.
Foreløbig vil jo Nilen nu absorbere Albertina for 2½ Aar.
Deres hengivne
Hr H. Hammerich som bedes sende Brevet til Hr Kammerherre F. Meldahl.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Legatet "Albertina"s brevpapir

København

Rigsarkivet.