Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-07-03

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen mener, at man efter den franske udstilling i København står i gæld til de franske kunstnere, som har vist Danmark stor interesse. Han mener derfor, at det vil være en fin gestus at erhverve en fransk skulptur og foreslår Caïns Un lion et une lionne se disputant un sanglier.

Transskription

3-7- 88

Mine Herrer

1) Som De maaske have bemærket er Prof. Steins Vandbærer nu opsat i Ørstedsparken paa et af Prof. Fenger componeret Fodstykke af Træ.
Vi bør saa snarest muligt tage Bestemmelse om, hvorvidt dette Fodstykke bør udføres i Granit i den foreliggende Form.
Jeg er ikke vis paa om det ikke er lidt for stort og beder derfor DHerr om at tage det i Øiesyn.
2) De vil erindre at vi ikke have saa ganske ringe Kassebeholdning at Hr. Vilh. Bissen ikke modtog vor Bestilling paa Pottemagersken i Bronce samt at vi paa det sidste Møde

eller rettere sagt efter Mødet stillede "Jason" i Bero.
Siden den Tid er den franske Udstilling bleven til.
De franske Billedhuggere ikke mindre end Malerne have ved denne Leilighed viist os Danske en saa priisværdig Opmærksomhed og Imødekommenhed at vi fra dansk Side bør være dem meget taknemmelige.
Men saa bør vi vel ogsaa vise vor Taknemmelighed!
Jeg anmoder Dem derfor mine Herrer at tage under Overveielse om det ikke netop nu var rigtigt at anskaffe et fransk

Kunstværk.
Det vilde gjøre et udmærket Indtryk i de franske Kredse, hvis Gunst dog har stor Betydning for os om vi nu gjorde en smuk Bestilling.
Jeg vil foreslaa Caïns superbe Gruppe "Un lion et une lionne se disputant un sanglier" sikkert en af de mest storslaaede Dyregrupper som existere. Den har en Hædersplads i Tuileriehaven lige ved Indgangen for Enden af Rue Castiglione
Medens den franske Regering og endnu mere la ville de Paris holder meget strængt paa at de indkjøbte Kunstværker ikke reproduceres, har den med den courtoise den gjentagende Gange har viist os Danske givet Tilladelse til at denne Gruppe maatte

blive afstøbt hvis det ønskedes i Kjøbenhavn "sauf modifications légères".
Prisen er kun 25000fr, hvilket jeg ikke finder høit for denne colossale Gruppe (=18000 Kroner).
Selv om det jo vil binde os for et Par aar troer jeg nok at vor kjære By vil være tjent med at faae dette udmærkede Kunstværk, som jo er meget decorativt, i sit Eie.
Det er ikke nok at jeg gjør nogle Bestillinger. Ogsaa Byen Kjøbenhavn skylder de franske Kunstnere meget. Her er en Maade Leilighed hvor Albertina paa den skjønneste Maade kan opfylde sin Bestemmelse.
#9 Til Slut foreslaaer jeg at vi en Dag som jeg beder DHerr bestemme og meddele mig mødes i den franske Udstilling og træffe Bestemmelse om de 2 nævnte Sager

Deres ærbødigste
Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet Albertinas kopibog, Thorvaldsens Museum.