Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-10-22

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen minder de øvrige bestyrelsesmedlemmer om, at Albertina er oprettet med den franske kunst for øje og foreslår derfor erhvervelsen af Caïns løvegruppe. Han er meget oprørt over, at hverken den danske stat eller Københavns Kommune har købt noget på den franske udstilling.

Transskription

22-10- 88

Mine Herrer
De har begge ønsket at være forskaanet for at holde Møde inden den 19de Novb; jeg tillader mig derfor at forebringe nedenstaaende Forslag skriftligt.
Jeg tillod mig sidste Gang vi vare samlede at foreslaae til Anskaffelse Caïn's Gruppe "Un lion et une lionne se disputant un sanglier" som Kunstneren har tilbudt at udføre til den virkelig moderate Priis af 25000 fr = c 18000 Kroner Bronceexemplar colossal Størrelse, liig det første Exemplar som staaer i Tuilerihaven.
Den franske Regering har med særlig

coutoisie ligeoverfor os Danske givet Tilladelse til at Gruppen maa gjentages for Kjøbenhavn-
Noget den ellers ikke gjerne gjør da de af den indkjøbte Kunstværker skulle være i den Grad unique at Kunstnerne endog maa aflevere deres Gibsmodeller naar Kunstværket er udført.
De vil erindre at Albertina netop er stiftet med den franske Kunst for Øie.
Vi have anskaffet saa rigeligt af Antiker at der nu er særlig Grund til at kjøbe et nyere Kunstværk. Vi have i de ni Aar Legatet har bestaaet, kun anskaffet eet fransk Kunstværk:"Jeanne d'Arc".

Der er i dette øjeblik ikke noget dansk Kunstværk, som særlig har Krav paa vor Opmærksomhed.
Caïns Gruppe er et skjøndt og imponerende Værk et Hovedværk af den Kunstner, der absolut er den største paa dette Omraade; dertil er den let forstaaelig og vil blive en herlig Prydelse for Byen.
Men det har tillige en særlig Betydning at Bestemmelsen tages strax. Den franske Udstilling er nu til Ende. Comiteen skal indgive sin Beretning om de paa Udstillingen solgte Værker.
Dette er, udenfor hvad jeg har kjøbt, et sørgeligt lille Tal.
I Modsætning til andre Lande, hvor de offentlige Myndigheder viser en vis Gjenhøflighed ved at gjøre

Indkjøb af Kunstværker fra de udstillede fremmede Lande, har hverken den danske Stat eller la ville de Copenhague givet Spor af saadan Følelse Udtryk.
De franske Kunstnere og Privatsamlere have laant os deres Skatte, Regeringen har sendt os hele Rækker af Kunstværker, som ere i deres Eie, vi have havt Glæde - og Fordele - deraf hele Sommeren men vor Paaskjønnelse har rigtignok været saa ringe at det ikke e meget opmuntrende for Fremtiden naar vi ville gjentage en saadan fremmed Kunstudstilling.
Det vilde derfor bøde mægtigt paa den magre Salgsliste, naar Caïns Gruppe kunde opføres blandt de solgte Værker, og vente vil til 19'Novb bliver det for sent

II
men det vilde ogsaa gjøre et fortræffeligt Indtryk - hvilket vi ikke maa undervurdere - hvis det kunne hedde sig at Cains Gruppe fra Tuilerihaven var anskaffet til la ville de Copenhague
18000 Kroner
Hvis De, mine Herrer, ville gaae med til denne Anskaffelse, da vil jeg udenfor Legatet yde 6000 Kr.
Legatet skal altsaa kun udrede 12000 Kr selv.
Jeg erindrer ikke hvor stor Kassebeholdningen er jeg antager c 6000 Kroner. Etatsraad Hansen bedes opgive Beholdningens Størrelse.
Med førstkommende Decembers og næste Aars Renter vil altsaa Gruppen være betalt.

Jeg tillader mig derfor at foreslaae at De bemyndiger Formanden til at bestille hos M. Caïn
Gruppen "Un lion et une lionne se disputant un sanglier i Bronce x) mage til den i Tuilerierne.
Hvis De ikke uden Discussion ønske at tage denne Bestemmelse bedes De angive en Tid i næste Uge, hvor vi kunne holde Møde.
Deres ærbødige
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

S.T.
Hr Etatsraad H.N. Hansen
som bedes sende Skrivelsen til Hr. Etatsraad Meldahl som bedes at sende den tilbage til mig

x) For formelt at overholde at Exemplaret forblive unique skal Kunstneren foretage nogle ubetydelige Ændringer. Chapu maatte saaledes lægge en Haandteen ved Siden af min Jeanne d'Arc for at den kunde være forskjellig fra Exemplaret i Luxembourg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Original i Ny Carlsbergfondets arkiv.
Kopi i Legatet "Albertina"s kopibog, Thorvaldsens Museum.