Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ skriver til Worsaae om sine tanker vedrørende oprettelsen af et skulpturmuseum.

Transskription

17/3 3

Hr Kammerherre Worsaae

Ifølge Fundatsen for det nyoprettede "Ny Carlsberg Museums legat" ere min Hustru og jeg berettigede til at vælge en Bestyrelse af samme for det Tilfælde at vi skulde falde bort, idet det naturligvis er vort Ønske at de Tanker som have været ledende ved Oprettelsen saavidt muligt kunne blive virkeliggjorte uafhængig af vor Levetid.
Det vil ikke undre Dem at vi ville ansee det for en Lykke for Legatet og en Borgen for den bedst mulige Virkeliggjørelse dersom

De Kammerherre, Hr. Kammerherre havde Tid og Vilje og tilstrækkelig Sympathie for Planen til allerede nu at medvirke til dens Udførelse og indtage en Plads i Bestyrelsen naar en saadan kan blive sammensat.
Dette mener jeg nemlig i ethvert Tilfælde bør udrettes til der fra anden Side skrides til Oprettelsen af Musæerne i det da disses eventuelle Directeur eller Directeurer vel maatte ansees for selvskrevne til at have Sæde i Legatbestyrelsen i altfald i den første Tid.
Min Tanke er denne
Vi trænge haardt til en muligt fuldstændig Samling af Gibsafstøbninger af Kunstværker fra

Oldtid, Middelalder, Renaissance indtil Nutid.
En Deel af disse er allerede forhaanden nemlig Resterne af det nedlagte Kunstmusæum. Her fattes dog hele Oldtiden, som dengang ikke laae i det Musæernes Plan, men den kan ikke undværes da den jo udgjør et Led af det Hele, og den bør findes i samme Musæum som det Øvrige, da det er samme Publikum, der skal søge disse Ting og have let Adgang til at sammenligne de forskjellige Tiders Kunst.
Det eensartede Materiale - gibs - gjør det ogsaa naturligt at Gjenstandene findes i een Samling.
Det havde været mit Haab at denne Tanke skulde være bleven realiseret i den nye Udstillingsbygning, men - desværre -

efter at have seet den er det mig klart at dette Haab er fuldstændig glippet. Der er ikke Plads til mere end en lille Brøkdeel af det der maa anskaffes og saa er Belysningen endda saa tarvelig - ja i Corridoren er der jo endog ganske mørkt - at Localet ikke engang som saadant er værdigt til at være Hovedmusæet for Sculptur.
Til at gjemme en mindre Samling til Academiets Brug er det godt nok og dertil er det jo bygget, og vil gjøre sin Nytte, men det gjælder nu ikke at blive staaende ved dette Ufuldkomne, men at stræbe efter et langt større Maal: nemlig et selvstændigt Musæum for Sculptur saa fuldstændigt som et saadant ved Gibsafstøbninger lader sig virkeliggjøre

II
Dernæst trænger vi i højeste Grad til et Musæum for Kunstindustri Architectur, decorativ Kunst og dertil kan om ønskes føies mechaniske Industrifrembringelser osv.
Dette sidste ligger udenfor Legatets Opgave.
Det er et Spørgsmaal om det er rigtigt at samle Alt under eet saaledes som Tilfældet er i Kensington eller om det ikke er bedre som i Berlin og Dresden og flere andre Steder at have Kunstværkerne : Sculpturerne for sig Industrigjenstandene for sig.
Jeg vilde for mit Vedkommende foretrække det sidste, men jeg vil dog ikke gjøre det til en absolut Fordring for

min Medvirken. Dog maatte jeg fastholde at i fald Kunstmusæet (Gibsafstøbningerne af Sculpturer) og Kunstindustri musæet bleve samlede i een Bygning til eet Musæeum saa maatte Sculpturafstøbningerne danne en selvstændig Afdeling for sig og ikke som i Kensington blandes med andre Ting.
Endelig er der et Forlangende som jeg anser maa fastholdes, nemlig at Bygningen ikke blot bliver skjøn, og stor nok til Udvidelser, men at den bliver bygget brandfri og paa et passende Sted.
I det Haab at De ikke maa have altfor modsatte Anskuelser er jeg

Med Højagtelse
Deres ærbødige
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv