Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1878-12-17

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Afventer transskription

Transskription

17-12-78

Hr. Etatsraad Meldahl
Det træffer sig morsomt og jeg betragter det som et lykkeligt Omen at jeg i Deres Sidste Brev af 10de ds. seer en af mine Yndlingstanker udtalt af Dem.
Siden Michel-Angelo festen har det været et af mine meest levende Ønsker at vor Stad ogsaa maatte eie en Bronceafstøbning af hans David opstillet paa et værdigt og let tilgjængeligt Sted.
Jeg erindrer ikke den Plaine De taler om - men derom kan jo tales ved Leilighed.
Ideen med at sætte Statuer eller helst Grupper (men hvor faae vi dem fra?) ved Dæmningen over Søerne synes mig absolut rigtig og det vilde glæde mig meget om der kunde tages Hensyn, ved Udarbeidelsen af Planen, til en saadan eventuel Opstilling.
Ogsaa i det tredie Punct, det første i Rækken

i Deres Brev af 10de

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Rigsarkivet.