Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-24

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er kritisk overfor kvaliteten af dansk marmorhugning. Han omtaler endvidere Meldahls forestående rejse til Paris og mener ikke, at "Albertina" skal prøve at prutte om prisen med Barbedienne på Ajax og Patroklos-gruppen. Han foreslår Meldahl at slå en handel af angående valget af en fransk eller en dansk skulptur.

Transskription

24-4-1880

Hr Etatsraad Meldahl
Ifølge Albertinas Statuter kunne Marmorfigurer kun kjøbes naar de foreligge færdige, i det det ikke er givet at en Billedhuggers Copi af et classisk Arbeide selv er et classisk Arbeide.
Det skulde altsaa være at en Billedhugger paa egen Risico udførte en saadan, hvilket vel [hul i papiret] .... under vore forhold er utænkeligt.
Johannesgruppen har, synes mig, givet et saa sørgeligt Bevis paa den danske Marmorhugning at der ikke er Haab om classisk Copiering i nær Fremtid.
Dette i al Almindelighed.
Hvad de to Statuer angaaer da bleve de bestilte umiddelbart efter vort sidste Møde, og jeg har nu

Barbediennes Anerkjendelse af Ordren.
Jeg havde skrevet til ham at De kom til Paris hvorpaa han har svaret "Nous serons heureux de recevoir la visite de M. Meldahl à qui nous montrerons nos collections d'objets d'art".
Jeg nævnede ogsaa for ham at de vilde tale nærmere med ham om Ajax og Patroclos Gruppen - han foreslaar nu indtrængende at lade den afstøbe [hul i papiret] .... vi have Tilladelsen.
Jeg troer ikke paa at Støbesummen vil blive nedsat, hvilket jeg egentlig ikke heller ønsker, da det vel kun kunde skee ved at prutte, et System Albertinas Bestyrelse formeentlig ikke kan indlade sig paa.
Men det vil jo vise sig naar De taler med ham selv.

I fald han taler om min Forespørgsel angaaende "Adorante-statuen", saa er den Albertina uvedkommende, det er en statue jeg tænker at sætte paa Spidsen af Spiret paa mit nye Bryggeri.
Tak for Vinket angaaende en Henvendelse til Thorvaldsens Musæums Bestyrelse.
Jeg har været oppe og seet Philoctet, som jeg naturligviis maa classificere imellem de bedste Ar[beider] af dansk Kunst.
Men da jeg har fremsat mine Betragtninger, der forhindrer mig fra at være med ved Anskaffelsen af et dansk Arbejde allerede nu skal jeg ikke gjentage dem.
Skulde De være ligesaa utilbøielig til at give Deres Stemme til et fransk Arbeide nu, som jeg er det til at give min til et dansk paa

dette Tidspunkt og skulde De ligesom jeg ønske at alle vigtigere Sager afgjortes eenstemmigt, saa kunde der jo være en særlig Grund til at dvæle ved de to Grupper som et neutralt Terrain, hvor vi jo allerede angaaende den ene have Eenstemmighed.

Med venlig Hilsen og Ønsket om et rigt Udbytte er jeg
Deres hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

Brev

Dansk

København

Legatet "Albertina"s brevpapir

København

Rigsarkivet.