Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879, oktober

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina".
På bagsiden har CJ skrevet sine betingelser for gaven af afstøbninger til Skulptursamlingen.

Transskription

Kjøbenhavn d.
1879

Høistærede!
Idet jeg tilbagesender det hosfølgende Udkast skal jeg tillade mig at gjøre følgende Bemærkninger

ad § 1
Bør her ikke tilføies "De herved forefaldne Udgifter ved det sidste Anlæg kunne i fornødent Fald delvis eller helt udredes af Legatet".
Jeg kan tænke mig at Communen vil ønske en saadan Til... og at Bestyrelsen bør have en saadan Myndighed. Thi sæt at man ikke vil yde Midler og Bestyrelsen ikke kan bruge lidt af sin Capital saa kunne alle de her forudsatte Betingelser komme til at briste

ad § 5
Bør der ikke indsættes "to" foran "Tilkaldte". Bør Ordene "kunne eller" ikke udgaae og Ordet "en" foran "Bybestyrelsen". Det at foretage denne Ændring vil gjøre Formen mildere

ad §13
Jeg nærer Tvivl om det kunne lade sig gjøre at opbevare Protocollen i Thorvaldsens Museum, navnlig om at dette kan staae som et Reglements
Punct. Kunne det skee den bliver dette en Arrangementssag med Museets Inspecteur. Jeg tror at det bør gaa ud i §'en.-
Jeg tror §'en burde lyde saalunde.
"Der føres en Protocol over Forhandlingerne. Bestyrelsesmøderne afholdes, ifald Tilladelse dertil kunne erhverves i Thorvaldsens Museum. Der føres Protocol over Forhandlingerne".
Med Hensyn til Deres Bemærkninger da anser jeg en § som den Foreslaaede om Tvivlforhold at være vigtig altsaa at Thorvaldsens Museums Bestyrelse er Fortolker.
Jeg beder Dem fastholde antallet 3. Der er slet ingen Grund til at have 2 .... Medlemmer.
Ligeledes beder jeg Dem fastholde den omhandlede Straf § - Det kan være saare nyttig at faae den ind.
Jeg behøver jo ikke at tilføie at jeg

til enhver Tid er parat til yderligere Forhandlinger om disse Forhold; men troer dog for ikke at volde Dem for mange Bryderier at burde tilføie at jeg jo tiltræder hvad De og Hansen nu bliver enige om.
Hovedtankerne er jeg jo vis paa at De selv har den varmeste Interesse for at fastholde og at .... er jo mere en Redaction sag.
Jeg vilde ansee det for heldig om De talte med Thorvaldsens Bestyrelsesformand ... Krieger om § 13.- Eller ønsker De at jeg skal gjøre dette da er jeg parat.
Maa jeg benytte Leiligheden til at spørge om De ønsker at jeg forbereder Baron Rosenørn Lehn paa den Sag om moderne Sculptursager i Galleriet. Eller vil De selv tale med ham.

Tilgiv disse Linnier men jeg er ikke helt vel og maa holde Stuen og Sengen

Med hjerteligst Hilsen Deres meget hengivne
F. Meldahl.

[Carl Jacobsen har her tilføjet betingelserne for sin gave af afstøbninger til Skulptursamlingen]

1) at Afstøbningerne erholdes til en rimelig Priis - jeg tænker derved ikke overstigende 1000 fr pr. Figur
2) at Valget bifaldes af mig
3) at de anskaffes successive ved omtrent 2 om Aaret (hvis jeg kan overkomme det vil jeg gjerne give flere).
4) at de udstilles paa den aarlige Udstilling paa Charlottenborg førend de opstilles til Skue offentlig andetsteds.
5) at de dernæst strax opstilles paa Melerisamlingen paa Chrb og indlemmes i den Samling af moderne Sculptur og at de ligeledes opstilles offentlig tilskue naar Sculpturmusæet faaer et andet Locale.
6) at det første Kjøb finder Sted saaledes at det kan udstilles paa Charlb, inden Aprils Udgang
7) at mit Bidrag ikke overskrider 20000 Kr.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Meldahls har jvf. brevet af 18. oktober orienteret Rosenørn Lehn om CJs påtænkte gave.

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek