Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-10-21

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har udnævnt F. Meldahl og H.N. Hansen til de første medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse. Meldahl skriver om tildelingen af tillidshverv.

Transskription

Charlottenborg d 21/10 79

Kjære Herr Jacobsen !

Ret Tak for alle Deres venlige Udtalelser.
Jeg troer at burde sige Dem at jeg ifald De er enig i Hansens Bemærkning om at en Mand ved 70 Aars Alder ikke bør fratræde da vel bør vide at jeg selvfølgelig følger hvad De bestemmer.
Jeg tror med Hansen at man vel af sig selv ikke vil vælge saa gamle Mænd at deres Livskraft er brudt; men kan godt indsee at Regelen kunde være god.
Kun maa jeg tilstaa at jeg alt følte det stødende i Bestemmelsen da den strax saaes at skulle ramme selve "Giveren". Det forekommer mig

at den Bestemmelse burde gaae ud det burde dog overlades ham selv at afgjøre - Mig stødte det at læse. Tilgiv min Aabenhjertethed.
Nu kommer der lidt om mig selv. Saa gjerne jeg overtager Tillidshverv saa maa jeg dog i alle Tilfælde tilstaa at jeg nødig vilde have det uden den Form og i den Anledning at jeg er Directør for Kunstakademiet.
Den Adkomst er vistnok saare smuk men her vilde jeg mere sætte Pris paa at faae Hvervet i Kraft af den Tillid De har faaet ved at see hans Virken her i Hjemmet.
En Adkomst som jeg har troet at kunde glæde mig ved i mit Forhold til Dem.
Jeg har følt hvor bittert usødet

Brød smager og følt hvor liden Stemning der i de senere Aar er for mig og min Virken hos en vis Kreds af Kunstnere, blot fordi de tro at det at jeg er Directeur - det hidhører[?]... tilføldigvis den Række af Udnævnelser, som man har hædret mig med. Sic!
Jeg har nu den tro at havde jeg ikke virket som jeg har, saa var mange af de Tillidshverv hvormed man har hædret mig ikke bleven mig tildelte og den Tanke har holdt mig oppe indtil jeg for 1 Aar siden saa at jeg maatte til at see med helt andre mindre uskyldige Øine paa Forholdene her i Hjemmet - og det vil muligen for Dem forklare hvorfor jeg nu udtaler mig saaledes

som sket er i det foranførte i dette Brev.....
Hansen havde lidt mod Navnet Albertina. Jeg har ingen Forstand paa den Art af Forhold og maa ganske overlade Dem at ordne det Spørgsmaal.
Jeg kan glæde Dem med at jeg fik Følelsen af at Hansen baade var beæret og løftet ved det Tillidshverv De havde tilbudt ham. De skal see han adles i Arbejdet og De vil faa Glæde af en Samvirken med ham

Med Hilsen Deres meget hengivne
F. Meldal

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek