Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-05-25

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl har været i Paris og bl.a besøgt bronzestøber Barbedienne, hvor han har forhandlet om priser. Han har set Eugène Delaplanches L'éducation maternelle, som han ikke bryder sig om. Meldahl er meget kritisk overfor stat og kommune.

Transskription

Fortunen v Klampenborg
d 25/5 80

Kjære Herr Jacobsen
Hjemkommen fra den anstrengende Reise hører jeg at de har havt en Del Bryderier men Hensyn til Carstens Statuens Opstilling og at De navnlig efter en Udtalelse af Madvig var fremkommen i Fædrelandet har opgivet Deres Tanke.
Da jeg ikke holder Fædrelandet vilde det være mig svært nu at faae set i Madvigs Artikel. De har den vel ikke og vil laane mig den ?
Jeg fandt Deres Artikel og Müllers godt skrevne og havde .... den ene Betænkelighed som jeg fremsatte paa Reisen en Dag da vi der talte om Sagen - den nemlig at det ikke var rigtig at Enkeltmand satte den Art af Sculptur. Mit Reiseselskab delte dog ikke denne Anskuelse.- og efterat have læst Bøgh flinke Indlæg i Sagen

maa jeg indrømme at man her i Hjemmet ikke altid har været saa ømskindet i den Retning naar blot et vist Parti havde fundet paa at stemple Sagen som god.
Imellem Dem og mig er dog den rigtige Side af Sagen den at Statuen ikke er rigtig god, man føler den ... Form uden hvilken den komme frem. Dernæst - jeg tilstaar det aabent - jeg har aldrig holdt af den Krakilernatur som Carstens var.
Dog De er vel kjed og træt af den Sag og derfor stop herom.
Jeg var hos Barbedienne og talte med ham - han mente ikke at Prisen for de 2de Grupper var for høi og kunde ikke tænke sig disse lavere ...
Jeg saa Education maternelle" men den tiltalte mig ikke. I fuld Størrelse er den realistisk uskjøn i mange Retninger og vil ikke staae sig for kommende Tiders Kritik.
Luxembourg var lukket og jeg saae ikke Louvre Samlingen og fik altsaa intet udrettet. Vi vare altid i Arbeide og dødtrætte slæbte vi os hjem hver Aften efter Dagens Slid.

Jeg talte et Øieblik med med Dubois og anbefalede ham vore unge Kunstnere. Saa netop lige Giullaume [Guillaume] og det var det hele Forhold jeg fik til Kunstnere (Malere og Billedhuggere). Jeg tilstaar jeg morede mig kun lidt over Sculptur... paa "Salonen", men maa ogsaa saaledes indrømme at jeg var for sløi og træt til at kunne nyde Kunst da jeg var der.

De skal have Tak for Anbefalingen af Morleys Hotel. Vi vare i alle Maader meget glade ved at have faaet den Bolig og det Madsted.
Jeg glemte ikke Stouten men indrømmer at jeg har med ligesaa stor Glæde drukken Deres Porter.
Tower var en Skuffelse - der ......
Skade at vi her i Hjemmet ere saa ... og at Stat og Commune lade Alt gaae sin skjæve Gang. Jeg mener Alt hvor der kunde være Tale om en .... Gjerning.
Man væmmes ved de Misfostre man lader til at undfange.

Med hjerteligste Hilsen
Deres hengivne
F. Meldahl.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek