Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920-01-28

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen forsøger at afslutte sagen om friserne ved at sende Matthiesen resthonoraret for hans arbejde.

Transskription

F. J. 3.

Kladde Til en Skrivelse Til Oskar Matthiesen.

Hr. Professor Oskar Matthiesen!
I Anledning af Deres Brev til Direktør Helge Jacobsen af 18de Jan. 1920 har Ny Carlsbergfondets Direktion paa ny gjort mig bekendt med de gamle Aktstykker vedrørende sager med Rytterfrisen Valkyriefrisen og finder vedblivende ikke, at den har nogen juridisk eller moralsk Forpligtigelse til at betale

et Arbejde, der ikke er afleveret i Følge Kontrakten. Som vedlagte To Afskrifter af Breve Der endte sagen med, at de absolut ikke vilde godkende Frisen efter at have set den ophængt i den indre Have i Glyptoteket, og med at Fondets Direktion bad dem i Forening med Kählers Firma lade Foretage - uden bekostning for ydelse Fondet - de ændringer og Forbedringer, der maatte til for at skabe et Tilfredstillende Resultat.

Da intet af den [Avet?] er sket, saa vidt det er Fondets Direktion bekendt, vil de se, at Direktionen intet har at bebrejde sig.
Noget andet er, at man vil kunne ræsonnere, at De som er uskyldig i, at Brændingen og den praktiske udførelse ikke svarede til Deres egne Forventninger, og at De med nogen Billighed kan hævde, at Deres Arbejde ved Opgavens Løsning paa en vis maade er færdigt.

Direktionen har derfor besluttet af bringe den gamle sag ud af verden og sende dem deres resthonorar med Kr. 1500.

F. J. 3.

Fakta

PDF
Brev