Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1916-10-16

Afsender

Tyge Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Tyge Møller er tilbage i Paris. Trods krigen er interessen for kunst stor og priserne høje. Brevet er dikteret og nedskrevet af Asta Møller.
Her tilbydes bl.a. Gauguins "Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi hen?" for 150.000 francs

Transskription

6 Avenue de la Motte Picquet
Paris
le 16 oktobre

Kære Hr. Helge Jacobsen
Nu er jeg igen i mit kære Paris, og kan glæde Dem med at det gaar stadig fremad og at jeg er meget meget bedre, men det vil dog sikkert vare et par maaneder endnu, inden jeg kan begynde mine vante ture rundt til mine handlende. Min gamle læge har opmuntret mig ved at love mig, at jeg ganske sikkert vil genvinde min gl. activitet. Til trods for krigen er interessen for kunst ligesaa levende som før - ja de synes næsten

at øge. De store nye formuer, der er opstaaet i Frankrig, saa vel som i alle de andre lande, skaber nye lysthavender og større efterspørgsel, selv det lille Danmark kommer til Paris, til kunstens møde, for at erhverve sin del. Fra Schweiz og Holland er der stadig forespørgsel om at faa billeder til udstillinger og der garanteres rask væk 300,000 francs køb. Her er kunsthandlerne (Blos, Bernheim Vollard - [??] meget kede af det lange nødtvungne ophold i Danmark af deres billeder, da de vilde have kunnet sælge dem mange gange hernede. Mr. Barbazanges der er ...taleren for

Mr De Blevis bo, har lige skrevet til Hr. Direktør Theis i Norge, for at forlange sine billeder sendt tilbag til Danmark. Det er nu over 2 aar siden, at billederne har været deroppe - hvad jo aldrig har været hensigten. Mr Barbazanges er yders forbavset over Mr. Theis's nonchalante maade at opføre sig paa, der bestaar i overhovedet aldrig at svare. Lad os nu haabe at han dennegang i det mindste executerer Mr Barbazanges forlangende - og sender billederne tilbage til museet. Hr Karl Madsen er bleven underrettet om sagen.
Det er Mr. Barbazanges ønske at billederne: 3 Courbet 1 Renoir 1 Gauguin udstilles

enten i museet eller Glyptotheket for at give mulige lysthavende lejlighed til at se dem. Jeg slutter mig i høj grad til denne idé, som jeg ogsaa tænker mig maa tiltale Dem. De skrev jo allerede i Marts maaned til mig, at comiteen bestandig tænkte paa at købe La Liseuse. Ved at ophænge billederne i Glyptotheket sammen med de andre franske billeder vil comiteen faa lejlighed til at se, og bestemme sig for eller imod købet. Jeg raader til en hurtig afgørelse, da billederne paa grund af den store efterspørgsel ingenlunde vil gaa ned, men tvært imod er i stadig stigning.
Mr Barbazanges har meddelt mig - at med hensyn

til hans billeder er han nødt til at øge priserne med renten for de to aars ophold i Dnmark. Efter mit bestemte ønske og af lutter elskværdighed i mod mig har han gjort denne prisstigning saa lille som mulig - for sine billeder er der endog ingen stigning; men han vil ikke love, at holde disse sidste priser, som jeg vil notere længere nede, mere end en vis begrænset tid. Saa saare krigen er endt vil man fra Amerika komme med store kapitaler, for at indkøbe fransk kunst til amerikanske museer. der er allerede dannet en comité med 50 millioner

kapital - med andre ord, pengene ligger og venter paa at blive omsat i kunst.
De vil nok være saa elskværdig at medele mig saa snart som muligt om Glyptotheket ønsker at købe la Liseuse eller Lautrec, eller om De selv har lyst til at købe la nature morte de Gauguin - da jeg ellers har andre amateurer som muligvis vil købe - naar det vil blive muligt at faa billederne at se. Jeg skal sende Dem om nogle dage et photografie af det store billede af Gauguin fra Tahiti (370 langt og 1.60 højt) som

De maaske kan huske, at jeg har omtalt til Dem. Et pragtfuldt billede - det smukkeste og bedste i hans værk - men det er ogsaa en pris som maaske vil forskrække Dem 150.000 francs. Prisen paa det er nu endelig bleven bestemt fra England. det er et sandt museumsbillede.
Næste gang haaber jeg, at det bliver mig selv, der kan skrive til Dem, hermed følger en lille prøve paa min haandskrift-
Med venlig hilsen er
jeg Deres hengivne
Tyge Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv