Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1907-07-14

Afsender

Vagn Jacobsen

Dokumentindhold

Om Vagn og Helges rolle i fremtiden. Vagn er rasende.

Transskription

14 Juli 1907

Kære Gudfader.
De Tilsendte Dokumenter har jeg rigtig modtaget og læst med megen Interesse. Tak for Tilsendelsen. Du og Papa er noget for tilbøjeligt til at tro, at mine Handlinger og Breve ere dicterede directe eller indirecte af M.L. I tager Feil- og gør baade ham og mig Uret.
Grunden til min Stilling overfor N.C.F og derigennem ogsaa Papa, skyldes udelukkende denne sidstes skandaløse Behandling af os Børn og da navnlig Sønnerne. Vi ere opdragne i et stort Hjem. - opdragne til at være Arvtagere af Bryggeriet, hvilket bl.a. ogsaa vor Uddannelse i de sidste 5 Aar er et Bevis for.
Bryggeriet blev ”givet” bort fordi Papa indsaa at han Dispositioner vare for store i Forhold til Bryggeriets Ydeevne og denne ”Gave” var ligesaa meget et Salg, som det var ”Gave”!! Papa mente at ville garantere od Stillinger i Fremtiden, men ifølge hans egne Udtalelser og ligeledes gennem hans Breve, erkender han, at hans Bestræbelser ere fuldstændig mislykkedes. Vi har altsaa aldrig haft og har heller ikke nu nogen sikker Stilling paa Carlsberg. Ved 1st Afd af Skiftet blev vi ikke i nogen Grad overvældede og Mennesker med Sund Fornuft vil let indse at det langt fra er nok til

At starte noget Nyt – eller tilstrækkeligt hvis man skal anbringe Kapital i en Forretning – fordi man bør aldrig sætte Alt paa et Kort, men have et Reservefond at falde tilbage paa ”for Tilfældet”.
Selvom Papa nok vil sikkre os en Stilling paa Carlsberg er det et stort Spørgsmaal om han kan. Hvis han virkelig kan og vil gøre det – og saa ogsaa sikkre os en Stilling eller en Erstatning hvis vi ikke faar den f.Eks. af politiske Grunde – saa vil vi gaa med til 80% af Normalindtægten, men dette maa selvfølgelig være bregt i Orden inden vi kan give Afkald paa M.L. Sagen kan da hvile saa længe. Ved at give Afkald paa M.L. før noget bestemt foreligger – og kun løbe an paa og haabe at det maa lykkes Papa at føre Sagen igennem – det vil Du selv indrømme vilde være en Kardinalfejl og stor Dumhed af os.
I dit Brev af 17/6-07 til M.L. skriver Du: at Forholdet mellem Faderen og Sønnerne er adskilligt mere værd end en Pose med Penge. - Ja. – det er sandt hvor et godt Forhold mellem Fader og Sønner virkelig existerer, men dette er ikke Tilfældet her – Forholdet er et Misforhold og uden megen Værdi. Derfor maa det ogsaa være klart, at vi søger at saffe os alt det, som vor Ret giver os – forat have noget at staa imod med.- og endelig har i hvert fald jeg overfor min Kone og eventuelle Børn. Jeg føler Ansvarsfølelsen mere overfor levende Væsener end overfor Statuer- dette er ganske vist i stærk Modstrid med mit faderlige Ophavs Opfattelse af Menneskepligter!!

Han sætter Sten først – det vil sige han sætter Sten først – efter ham selv. Han bruger Stenværkerne til at mætte sin Forfængelighed med. Altsaa han selv er No 1 første, anden og tredje Gang, og saa kommer Midlerne! – Papa har været meget lidt for sine Børn og han har under ingen Omstændigheder været saaledes som en Fader bør være!
Men jeg vil holde mig til din Udtalelse, da Du vel ikke alene udtrykker Din, men ogsaa Fondets og Papas Mening. Da nu et godt Forhold er ”mere værd end en Pose Penge” hvorfor gør Fondet da ikke mere for at gøre Forholdet godt eller bedre, hvilket det meget nemt kan ved blot at imødekomme vore Ønsker og Krav noget mere ??? Svaret lyder: Næ, det gør Fondet ikke, fordi denFloskel som det stadig benytter altsaa Ønsket om et bedre Forhold i Realiteten ikke spiler nogen Rolle for det!!
Var virkelig Ønsket oppe i Fondet om at skabe et bedre Forhold – ja saa havde Fondet Midlerne til at gøre – om end ikke det hele – saa dog meget. Men Sandheden er: Fondet vil selv have Pengene til at virke for og det er da Formanden, støttet kraftigt af sine Alfer!
Hvis Fondet stemmede sine Fordringer noget ned og gik med til 80% af hele Summen, saa vilde Freden komme i Stand og M.L. trække sig tilbage af sig selv! Fondet vilde endda faa en betydelig større Indtægt end Børnene 1) 20% netto af 5/8 Dele. Jeg gaar nemlig ganske rolig ud fra, at Papa gav sine 5/8 Dele til N.C.F. uden at gøre yderligere

Fordring paa Tilbagebetaling. Forholdet bliver da 3/8 – og 5/8+20% netto. Fondet faar saaledes 68,200 Kr + 170.500 Kr medens vi kun faar 102.300 Kr. divideret med 4 = 25.575 hver.
Lidenskaben har imidlertid taget Magten fra Papa og sløvet og blindet hans Klarsyn og dræbt hans Pligt og Ansvarsfølelse! Du bebrejder M.L. hans Kamp for vor Ret og holder Mamas Billede op som Trussel eller Skræmmebillede – det er en Profanation og Du burde skamme Dig som en Hund fordi Du ikke er blandt dem der kæmpe for Børnenes Ret – saameget mere fordi Du er Paulas Værge, Gud hvilken Ironi! – det er for øvrigt i fuldstændig Modstrid med Sandheden naar Michael faar Skylden for det ikke helt ideelle Forhold mellem Mama og Papa i de sidste Aar af Ægteskabet. Denne sørgelige Kendsgerning skyldes Papas grænseløse, brutale Egoisme, Hensynsløshed og Lidenskab for at ”give”. Der er ogsaa andre der belastes med den samme Skyld – men det er aldrig faldet Papa ind at det laa hos ham selv! Vil Papa komme os imøde og slutte Fred skulde det glæde mig meget, da ogsaa Jeg helst vil undgaa Kamp. - men nu maa han gøre Skridtet da jeg allerede har gjort hvad Jeg kunde, idet Jeg sendte ham to Breve efter min Hjemkomst fra Berlin og disse værdigede han end ikke et Svar. Rent udadtil vilde han vel ogsaa vinde noget tilbage af det tabte idet hans Børn vel bedst kan hjælpe ham til at genvinde hans Reputation.
Venlig Hilsen Din heng. Vagn Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets Arkiv