Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1898-02-02

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler H.N. Hansen, at han vil rundsende beretningen om Ny Carlsberg Legaternes Virksomhed i løbet af kort tid.

Transskription

Hr Conferentsraad H.N. Hansen

I Besiddelse af Deres ærede Skrivelse af 1 ds skal jeg have den Ære at meddele, at Beretning om Ny Carlsberg Legaternes Virksomhed skal blive tilsendt Communalbestyrelsen i en forhaabentlig ikke fjern Fremtid.
Men jeg maa fremdeles bestemt fastholde, at denne er Ny Carlsberg Glyptotheks Comité uvedkommende.
Jeg maa derfor anmode Dem om, saasnart De har givet mine Afleveringsdocumenter Deres Paategning, at sende dem til Hr. Departementschef Asmussen, for at Cirkulationen kan fortsættes til DHerr Koch og Weis.
Jeg agter tidlig paa Foraaret paa Embeds Vegne - for at gjøre Indkjøb til Kunstmuseet - at reise til Italien og Grækenland, og det vil være heldigt at Glyptotheks Afleveringen er tilendebragt inden min Bortreise, for at

Aabningen af Glyptotheket for Publicum kan finde Sted, som bestemt, til den 1te Mai.

Med Høiagtelse

Carl Jacobsen

Ny Carlsberg
2-2-98

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv