Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-07-15

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation

Transskription

564
Under 30te Juni havde de af Kommunalbestyrelsen delegerede tvende Medlemmer af Komiteen For Ny Carlsberg Glyptotheks Opførelse (Borgmester Hansen og Forsamlingens Medlem P. Koch) tilskrevet Kommunalbestyrelsen saaledes:
„Ved Fundatsen for Ny Carlsberg Glyptothek (Udkastet til Samme er trykt i B. R. F. 1891 S. 39 flg.; den endelige, under 21de Mai 1891 kgl. stadfæstede Fundats er trykt i Min. Tid. A. for 1891 S. 137) bestemtes det, at Glyptothekets fremtidige Grundfond skulde være en Kapital paa 1 Million Kroner, se Fundatsons § 4. Glyptothekets Oprettelse (se om dettes hele Tilblivelse B. R. F. 1887 S. 1401 flg. og 1889 S. 683 flg.) er sket derved, at Hr. Carl Jacobsen foruden de af ham skænkede Kunstværker tillagde Glypto theket on Kapital, stor 500,000 Kr., samt det af ham tidligere stiftede, saakaldte Ny Carleberg Kunstlegat, stort 250,000 Kr., ved at Staten skænkede 500,000 Kr. og ved at Kommunen skænkede 500,000 Kr. Det vedtoges, at heraf skulde 750,000 Kr. anvendes til Bygningens Opførelse, medens som nævnt 1 Million Kroner, derunder Kunstlegatets Kapitalformue, skulde bevares som fremtidig Grundfond. Om Kunstlegatots Renter hedder det i Fundatsens § 2, at de, indtil Legatet overgik til Glyptothekets Bestyrelse (naar Bygningen var fuldført), skulde anvendes til Indkjøb af Kunstværkerr. Om hele Grundfondens fremtidige Formaal bestemmes det i Fundatsens § 5, at de aarlige Renter af Samme blive at anvende af Bestyrelsen til Bygningens Vedligeholdelse og eventuelle Udvidelse, til Samlingens Drift og til nye Anskaffelser.
Bygningen ventes fuldført til Forsommeren 1897. Naar Byggeforetagendeter trukket længer ud end paaregnet; ligger dette i forskjellige Vanskeligheder, som ere opstaaede under Arbeidets , Gang, navnlig ogaaa Forsinkelserne ved Oversendelsen hertil af de forskjellige Bygningsdele, som skulde haves fra Udlandet i bearbeidet Stand. Bygningen vil kunne fuldføres, om end ikke for 750.000 Kr., saa dog

565
med en ikke belydelig Overskridelse, naar den holdes i den nøisommere Skikkelse, som ved Planlæggelsen havdes for Øie. Denne Overskridelse vil uden Vanskelighed kunne dækkes ved de Renter, som efterhaanden ere indvundne af den til Raadighed staaende Byggekapital.
Men nu er der opstaaet følgende Spørgsmål. I Komiteen, der bestaar af Hr. Carl Jacobsen som Formand, at Departementschef Asmussen og Kontorchef Weiss, valgte af Kultusministeriet, og af undertegnede tvende Delegerede fra Kommunalbestyrelsen, er det Ønske fremkommet red Bygningens endelige Fuldførelse at give denne en rigere kunstnerisk Udførelse, end den vilde faa, naar man blot holder sig til den nævnte Sum.
Det dreier sig her om kostbarere Søiler og andre Bygningsdele i Rummene, om kunstneriske Dekorationer af Lofter og Vægge, eventuelt om Statuer udenfor Bygningen o. s. fr. Dette vil kunne naas, hvis samtlige Renter af de til Raadighed staaende Kapitaler, som indvindes indtil Bygningens Fuldforelse, maa anvendes til disse Øiemed. Hvad det i saa Henseende dreier sig om, er ikke blot Kunstlegatets Renter, men Spørgsmaalet gjælder navnlig med Hensyn til de Renter, som i det Hele indvindes derved, at Byggeforetagendet kommer til at vare længer end paaregnet, om disse tør anvendes pa den nævnte Maade istedetfor at bevares til Brug efter Fundatsens § 5. Ønsket herom er stærkt fremsat af Bestyrelsens øvrige Medlemmer, og vi samstemme ogsaa dermed, men vi have dog ikke villet give vor Tilslutning dertil, forinden vi først have forelagt Sagen for Kommunalbestyrelsen.
Vi bør navnlig her gjøre opmærksom paa, at det under Forarbeiderne om Sagen i sin Tid var stærkt paa Tale, at den manglende fierde Fløi af Bygningen senere burde søges tilveiebragt. Vi have hævdet dette i Bestyrelsen, men denne foretrækker at udføre de Dele af Bygningen, som nu først skulle afleveres, i en fyldigere og skjønnere Skikkelse, og Opførelsen af den fierde Fløi maa da endnu noget udskydes.
Det er en Selvfølge, at som Betingelse maa det fastholdes, at selve Grundkapitalen ikke angribes, men at denne,

566
naar Bygningen er fuldført og Samlingen indflyttet I Samme, er tilstede sin fulde fundatsmæssige Størrelse af 1 Million Kroner.
Naar dette fastholdes, formene vi, at det bør indrømmes Komiteen at anvende de indtil da indvundne Renter paa den ovenfor angivne, af Komiteen ønskede Made, men udbede os dog en behagelig Tilkendegivelse af, at vi derved ville handle i Overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Anskuelse.”
Angaaende denne Indstilling havde Magistraten i Skrivelse af 9de Juli udtalt sig saaledes:

I Anledning af det saaledes Foreliggende skal den samlede Magistrat udtale, for det Første at den finder det ganske urigtigt, at det paagjældende Byggeforetagende er draget saa lange ud som sket er, og for det andet, at Magistraten anser det for paatrængende nødvendigt, at den manglende fjerde Fløi til Bygningen i en ikke altfor fjern Tid tilveiebringes.
Magistraten formener desuagtet, at Kommunalbestyrelsen efter alt det Foreliggende bør indgaa paa de Delegeredes forslag i den foreliggende Skrivelse, dog med den Indskrænkning, at det fordres, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i Samme indflyttede Kunstværker skal - foruden Grundfonden - være tilstede af de indtil da indgaaede Renter en Sum at 50,000 Kr., der skal tjene som Begyndelseskapital til den fjerde Fløis Tilveiebringelse.
Magistraten tillader sig at foreslaa, at den ærede Borgerrepræsentation vilde slutte sig til denne Afgjørelse af Sagen, og at de tvende Delegeredes Skrivelse besvares i Overensstemmelse hermed.”

P. Koch stillede Forslag om, at der i Magistratens Indstilling istedetfor Ordene: dog med den Indskrænkning ___ Kunstverker skal” sættes: dog at man vilde

567
Anse det for særdeles ønskeligt, at der ved Afgivelsen i Forsommeren 1897 af Bygningen med de i samme indflyttede Kunstværker kunde” hvilket enstemmig vedtoges, hvorefter Magistraten saaledes ændrede Indstilling ligeledes enstemmig vedtoges.

Fakta

PDF
Forhandlingsprotokol

Dansk

København

Københavns Stadsarkiv