Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1895-08-14

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen kommenterer en betænkning, der definerer Den kgl. Afstøbningssamlings og Glyptotekets indsamlingsområder.

Transskription

14-8-95

Hr Høiesteretsassessor Koch
Angaaende den tilsendte Betænkning som jeg iøvrigt ganske tiltræder, har jeg kun een Indvending.
Jeg kan ikke bifalde, at Collisionen imellem Den kgl. Afstøbningssamling og Ny Carlsberg Glypt. skulde undgaas ved at den kgl. Samling ganske undlader [?] at gjøre Indkjøb paa Collisionsfeldet, eller som det hedder "sætter sin historiske Grændse den Periode som fra et dansk Synspunkt maa kaldes den Thorvaldsenske"
Selv om den nuværende Directeur maaske, uden Hensyn tl Collisionen med ... ikke ønsker at anskaffe Af-

støbninger af Kunstværker som ere yngre end den nævnte Grændse, kan det dog let tænkes at en senere Directeur vel kunde ønske at anskaffe Saadanne.
Det vilde i saa Fald ikke være heldigt om vor Commission havde saa at sige slaaet den nævnte Grændse fast ogsaa for kommende Tider.
Hvis det maatte bifaldes at der skrives: foreløbig sætter som sin hist o.s.v." saa har en senere Directeur friere Hænder og saa har jeg ingen Betænkelighed ved at underskrive Documentet.

Med Høiagtelse

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv, Carl Jacobsens kopibøger