Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1894-07-04

Dokumentindhold

Carl Jacobsen informerer komiteen om Glyptoteksbestyrelsens holdning til skalmuring, flagstænger og udsmykning af facaderne.

Transskription

4 Juli 1894

Til Kontrolkomiteen ved Ny Carlsberg Glyptoteksbygning.

Under Bestyrelsens Møde Fredagen den 29de f. M. blev det meddelt, at det af Arkitekterne var paatænkt at undlade at skalmure Sidefløjens Baggavle under Hensyn til den Besparelse, som herved kunde opnaas. Bestyrelsen maa dog efter Omstændighederne anse det for nødvendigt, at ogsaa bemeldte Gavle blive skalmurede, uanset den paagældende Besparelse, og anmoder derfor Komiteen om at drage Omsorg for, at dette finder Sted.
Med Hensyn til det ved Komiteens Skrivelse af 29de Maj d. A. fremsendte Forslag fra Arkitekterne om Anbringelse af to Flagstænger paa Sidefløjenes Hjørner i Stedet for een paa Midten skal Bestyrelsen bemærke, at der foreløbig ikke vil være at foretage videre Skridt

med Hensyn til Anbringelse af Flagstænger paa Bygningen.
Endelig finder man under Hensyn til det fra Arkitekterne i ovennævnte Møde udtalte om Udsmykningen af de firkantede Flader på Sidefløjenes Facader, at man ikke vil have noget at erindre imod, at der i Stedet for de i Bestyrelsens Skrivelse April d. A. omtalte Granitplader anbringes Ornament eller Figurrelieffer i Kalkpuds dog, forinden endelig Bestemmelse i saa Henseende foretages vil være at udføre og paa Stedet at indsætte som Prøve eet enkelt Feldt, hvis Udarbejdelse ønskes overdraget Billedhugger Hammeleff

P.B.V.

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv