Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1893-02-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

På grund af nogle meget høje priser på J.-F. MiIllets billeder spørger Carl Jacobsen medlemmerne af Komiteen, om han ikke skulle sælge "Brændehuggeren og Døden".

Transskription

Ny Carlsberg
9-2-93

Mine Herrer Colleger

Skjøndt den Sag jeg her vil forelægge vel ikke ganske sorterer under vor Bestyrelse vil jeg dog ikke undlade at fremdrage den, da jeg ikke seer noget andet Forum hvori den kan behandles.
Det er bekjendt at Millets Angelus i 1889 blev solgt til America for c 750.000 fr. Dette Billede staar efter min Mening under "Brændehuggeren og Døden" og det er kun halv saa stort i linear Maal altsaa kun en Fjerdedel i Flademaal - saavidt jeg har kunnet jugere uden at maale.
De fleste vil betragte denne Priis som overordentlig overdreven og jeg selv

havde ikke troet at den vilde gjentage sig ved Millets Billeder.
Saa kom Efterretningen at M. Chauchard havde tilbagekjøbt det for den nævnte Priis.
Nu fornylig har M. Chauchard kjøbt Millets "La bergère" efter sigende for En Million francs!
Bekræfter det sig saa ligger det nær at antage at den actuelle Salgsværdi af Brændehuggeren og Døden" som vist næppe er mindre værd end "La bergère" altsaa ogsaa kunde blive betalt med en Million Francs.
Jeg anseer disse Priser som endnu aldrig er betalte for nogen Rembrandt for yderlig overdreven og der

vil sikkert komme en Reaction.
Jeg beder derfor DHrr betænke: Kan vi forsvare at beholde dette Billede, hvis vi ved Salget af det alene kunde indvinde en Sum saa stor at vi for den kunde kjøbe lad mig sige 4 Mesterværker af i det mindste ligesaa høi Kunstværdi.
Vil man ikke naar engang Millets Billeder ere gaaede tilbage til deres naturlige Priis med Rette kunne spørge: Hvorfor solgte man ikke "Brændehuggeren og Døden".
For en saadan eventuel Bebreidelse vil jeg ikke paatage mig Ansvaret alene og jeg beder derfor DHrr. tænke over denne Sag for at vi kunne tale om den i et kommende Møde.

Carl Jacobsen

D'Hrr Departementschef Asmussen
- Conferentsraad H.N. Hansen
- Høiesteretsassessor Koch
- Comptoirchef Weis

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv