Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-03-13

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl underskriver en officiel erklæring fra Kunstakademiet om, at akademiet ikke kan deponere sine originale kunstværker i en privatsamling. Hvis Carl Jacobsen fastholder sit tilbud, må han selv bekoste afstøbninger.

Transskription

13de Marts 1886

I Gjensvar af Deres meget ærede Skrivelse af 5te f.M. skal Akademiet, idet det bringer Dem sin Tak for den varme Interesse, hvormed De omfatter Kunstens Anliggender, hermed meddele, at det har ataget Deres Tilbud under nøje Overvejelse, navnlig i Henseende til det Spørgsmaal, om Akademiet havde Ret til at afgive saadanne Kunstværker som Medlemsarbejder og Arbejder fra udvalgte Medlemmer, der maa sættes paa lige Trin med disse, i Depositum til en privat Samling.
Da Akademiet kom til det Resultat, at det af Hensyn til sine Forpligtelser overfor disse Arbejder, ikke tør tillade et saadant Depositum, medens medens man paa den anden Side med Glæde vilde see, at Gjengivelser af de nævnte Kunstværker, ved Opstilling i Deres Glyptothek, kunde blive gjorte mere tilgængelige for Publikum, tillader Akademiet sig herved som Svar paa Deres Tilbud, at foreslaae Sagen ordnet saaledes, at der paa Deres Bekostning, med ved Akademiets Foranstaltning tages en ægte Form og Afstøbninger af de Kunstværker, som De ønsker at udstille i Deres Samling, medens Formerne og Originalerne forblive ved Akademiet som dettes Ejendom.
Akademiet beklager kun, at det ved denne Ordning vel ikke tør vente, at De vil fastholde

Deres højhjertede ærede Tilbud om Afstøbninger af Antiker som yderligere Erstatning.

F. Meldahl

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsberg Glyptotek