Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-03-10

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen beder Malthe om hjælp i forbindelse med placeringen af statuer i det 'nye' Glyptotek ved Gl. Bakkegaard, der åbnede for publikum i 1886. Det er rummene markeret med lyseblåt, romertal III på nedenstående plan.

Transskription

Kjære Malthe

Jeg er i denne Tid beskjæftiget med (paa Papiret) at ordne Opstillingen af Statuer og Buster i det ny Glyptothek.
Det vil derfor være mig meget kjært at modtage det af Dem lovede skriftlige Tilbud paa Levering af Gibsafstøbninger af Jerichaus Sager for at jeg kan tage Be-

stemmelse om om hvilke jeg eventuelt vil foretrække til Opstilling paa de respective.. ? Steder
__
Da Glyptotheket jo gjerne skulde aabnes i en ikke altfor fjern Fremtid og det jo var det behageligste at de Statuer som skulde indlemmes deri vare tilstede og opstillede naar det nye Locale naar det præsenteredes for Publicum saa er der jo ikke lang Tid at give bort naar Statuerne

først skal støbes.
Derfor imødeseende snarest mulig Deres ærede Tilbud er jeg

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv