Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-03-29

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ ønsker Meldahl tillykke med genvalget som borgerrepræsentant. Han anbefaler Bissens Philoktet frem for en kopi af en antik statue til opstilling på 'den lille plæne'.

Transskription

29-3-1883

Hr Etatsraad Meldahl
Da jeg imorges læste i Avisen at De var bleven gjenvalgt med stor Majoritet til Borgerepræsentant, vilde jeg strax have udtalt min Glæde i et Brev til Dem, men undlod det, da jeg tænkte mig at jeg mulig traf Dem paa Udstillingen. Og da jeg saa virkelig traf Dem - glemte jeg det!
Tillad mig derfor nu at ønske Dem til Lykke fordi en god Skjæbne, trods Andres

slette Motiver, har forskaanet ikke blot Dem selv, men Enhver der har Følelse af Taknemmelighed imod Mænd, der offrer deres Tid, deres Helbred, deres Person til det Almindeliges Tarv, for den Krænkelse det vilde have været Dem og os. om De ikke var bleven gjemvalgt.
Jeg haaber at De har forstaaet Malthe rigtigt at det ikke er Mangel paa Villie, der har bragt mig til at foreslaae

Philoctet hellere end at tage en af mine Statuer til den lille Plaine.
Jeg synes nemlig at det er en større Hæder at det er et originalt dansk Arbeide end en fremmed Copi efter en Antik.
Den Philoctet er saa herlig at det nok er værdt at den træder noget mere ind i Bevidstheden herhjemme.
Skulde De imidlertid

imod Forventning foretrække en af mine Broncer - ja saa er der Udvalg til Tjeneste saalænge Udstillingen er aaben.

Deres ærbødig hengivne
C. Jacobsen jun.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.