Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-01-31

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indskriften på soklen til kopien af Henri Chapus statue af Jeanne d'Arc i Domrémy.

Transskription

31-1-1883

DHrr Etatsraad H. N. Hansen
Etatsraad F. Meldahl

Jeg har fra flere Sider faaet Anmodning om at udvirke at der blev paamalet en foreløbig Inscription paa Træpostamentet til Jeanne d'Arc, da saa Mange hverken kjender Kunstnerens Navn eller vide hvem Figurene forestiller.
Jeg tillader mig derfor at foreslaae at jeg lader min Malermester (Hr Schmiegelow) paasætte Indskriften.
H. Chapu
Jeanne d'Arc
i
Domrémi

Hvilket er Statuens Betegnelse i de franske Cataloger

og at jeg betragter denne Sag at have DHrrs Bifald, hvis jeg ikke inden en Uge erfarer det modsatte.
Det tager temmelig lang Tid med Udførelsen af af Granitfodstykket til den døende Galler, men det forekommer mig at vi dog maa vente med at bestemme Fodstykket til Jeanne d'Arc indtil vi have seet hvad H.J. Larsen vil præstere.
Indlagte Skrivelse med Regning har jeg modtaget og hvis DHrr ikke har nogen Indsigelse at gjøre imod Beløbets Størrelse vil maaske Hr Etatsraad H. N. Hansen have den Godhed at tilstille Hr Alb Jensen Beløbet.
M. Barbediennes Regning paa Jeanne d'Arc cf 19' Decb 1882 er paa 4500 fr. for

Statuen som betinget - 50 fr for "caisse e emballage".
For Nemheds Skyld sender jeg ham Vexlen og kan da bagefter faa Beløbet refunderet af Hr. H. N. Hansen.

Da det maaske er det bedste at Hr. Etatsr. Meldahl først giver sit Votum i Anledning af Hr Alb. Jensens Regning sender jeg først disse Linier til Etatsraad Meldahl, som maaske da vil sende dem til Etatsraad H. N. Hansen

Ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Jeg tiltræder Forslagene. .........Jean d' Arc.....
F. Meldahl

ligesaa HNH
Jeg har betalt Alb Jensen 200 Kr
2/2 HNH

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Henri Chapus statue af Jeanne d'Arc i Domrémy, udført 1870, er Albertina legatets tredje opstilling (1882). Bronzekopien er støbt hos Barbedienne i Paris og opstillet i Ørstedsparken.

København

Legatet "Albertina"s brevpapir

København

Ny Carlsbergfondets arkiv