Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-13

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Brygger Jacobsen
Carlsberg

Vi maa nu have alvorlig fat paa Glyptothekssagen og see at bringe den til en Afslutning, selv om den ikke kan gaae ganske efter Deres Ønske. Jeg kommer derfor ud til Dem i Deres Hjem paa Onsdag Form. Kl. 10 (hvis den Tid passer Dem); det var jo muligt, at ogsaa Deres Hustru da vilde tale med; men et Skridt maae vi see nu at komme fremad.
Udvalget kan ikke gaae ind paa Plan B, men fastholde Forslag A. Det er grundet i Hensyn til Glyptotheket selv, og jeg synes, at De maatte kunne faas til at gaae ind derpaa. Klemt imellem to smalle Gader - springende frem i Gadelinien - med Adgang fra de to gamle smalle Gader Ny Vesterg. og Stormg. - ligge Glyptotheket ikke godt paa Plan B. - Pladsen paa A er langt friere til alle Sider, - Tilgangen anseelig - og gjøres Længdefacaden mod Tivoli til Hovedfacaden vil Lyset her falde saare godt, ligesom i Sommer paa Udstillingens Forfacade.
Den foreløbig udkastede Byggeplan var jo ikke holdt for stærkt i Tanke. Pladsen her, foreslaaet af Udvalget, bør tages og saa en fornuftig Bygning (af det senere Udvalg) derpaa foreslaaes; cfr. Bestemmelses.. Post 5, og dette er jo da ogsaa i Reglen saa, at naar først Grunden haves, bestemmes Bebyggelsen
Dette Punkt maa vi altsaa først have klaret.

Dernæst maatte jeg meget ønske, at Post 2 tiltrædes af Dem som den foreligger. Hvad man ved Siden deraf mulig vil gjøre senere ved Skulpturmusæumsudvalg..??, bliver en Sag for sig og bør ikke drages ind i denne Sag
Jeg vedlægger Udkast til den Skrivelse, som jeg tænkte at skrive til de 5 i Post 11 nævnte Mænd
_
Alt dette maatte vi have klaret paa Onsdag.
Kjøbenhavn, den 13 Januar 1889

Deres ærbødige og hengivne
H N Hansen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Bygningsarkivet