Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1922-01-01

Sender

Kai Nielsen

Recipient

Frederik Poulsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Læst og besvaret F.P [tilføjet af Frederik Poulsen]

D 1 Januar 1922¨
Kære Hr. Dr. Fr. Poulsen.
Først mine allerbedste Ønsker om et glædeligt Nyaar til Dem og Tak for al hjælpsom Elskværdighed - i det afgaaede - for min Figur derinde paa Glypthoteket. Det er jo en saadan Sjældenhed at Arbejdsbetingelser medFærdiggørelse og Opstilling af en Figur paa Musæum har været saa vidunderlige som her for mig og De kan ogsaa stole paa at jeg baade er henrykt og taknemmelig for alle der har hjulpet mig til det. Og jeg er ikke blevet det mindste vigtig af det. Gr. kan have mange Svagheder selvom jeg ikke har faaet Øje paa dem alle endnu og at man saa alligevel har indrømmet saa herlige Levebetingelser for Vækst og Nyvækst for det Arbejde man her sluttede af og det man har med sig selv fremefter det kan kun kalde den allerstørste Taknemmelighedsfølelse frem i En. Og det er en herlig Broder at faa til et ellers ubesværet og godt Humør - og Tro paa Fremtid naar Sygdom og det er travet agterud og Vejen fri igen.
Nu maa De heller ikke tro at de sidste Dages faren rund for at faa sat et foreløbigt Punktum for mine Bestræbelser med Gr. er dikteret af krænket Forfængelighed og Rethaveri, men det er min Erfaring at man tjener Stenen som Stof ved at faa Glans paa Højderne. En meget fornem og splinterny Opdagelse so jo mærkværdigvis var gjort ogsaa

for en 4-5000 Aar siden
Hr. Elo har som et Plaster paa "Saaret" for sin -jeg kan ikke lade være at synes lidt for geskæftige - spænden Ben for at jeg fik gjort mit Arbejde færdigt paa min Facon, stillet personlig beredvillig Hjælp i Udsigt til Forhandling for at opnaa en Gennemslibning og Polering af Gr. - naar denne til Foraaret, efter Baldakinens Fjernelse i det nye og stærkest Lys er gjort endeligt og helt færdigt. Herfor er jeg ham uendelig taknemmelig. En saadan usædvanlig Behandling herhjemme af en stor Marmorgr. ville jo blive et Særsyn. Navnlig ville jeg være ham taknemmelig hvis han i saa Tilfælde vilde medvirke derhen at det i stedet for en Polering der ligger ligesom udvendig og skarp paa Stenen, blev en Olieslibning der som paa de antikke Marmorarbejder gaar i Bund. Men her kan der jo gøres Experimenter privat for mig til Tjeneste for Glyptotekets Erhvervelse. Men hvad jeg aldeles ikke vilde være ham taknemmelig for som Far til Pigen er hvis han i sin Stædighed udi sine ideelle Krav til "reelt Haandværk" i Ventetiden faar bevirket at der afsætter sig en skarp Stribe af Vandstandshøjden paa Fg. Den kan aldrig komme ud og vilde virke nederdrægtig skræmmende. En mulig Benægtelse af at dette kan afstedkommes paa et Tidsrum af en 3-4 Maaneder vil være letsindig. For Marmor staaende i Vand til Navlen i Vand med Planter haves der jo ikke me-

gen Erfaring. Hr. Elos Beretning om at Voks eller Parafinolie - den Blanding med Terpentin i vilde bruge her - ikke! om ønskes, med Hensyn til en Polering, skulde kunde trækkes ud af Stenen igen er noget Snak. Det kan gøres, men da det netop maatte blive ønskeligt at Slibningen i Stedet for en Polering blev en Olieslibning og netop i Parafinolie, gør jo et saadant Udtryk ganske overflødigt. Hvis vi da ikke i det Hele kan blive staaende blot ved en Imprægnering (?) At dette er absolut nødvendigt til Stenens Bevarelse i sin Forbindelse med Vandet viste jeg ikke var saa paa krævet som vi fik oplyst paa Steins Laboratorium.
Paa Laboratoriet som vi henvendte os til - da nu Spørgsmaalet en Gang var rejst - fik vi oplyst følgende. At: en Blanding af Voks, Parafinolie og Terpentin vilde være et fortræffeligt Imprægneringsstof som hvis det ønskes kan trækkes ud af Stenen - uden at afsætte Spor. At : en Undladelse af denne Imprægnering uvægerlig vil medføre at der sætter sig en Stribe fast i Stoffet i Vandstandshøjden og saa den nydeligste Cadeau til selve Materialet 1. ... knashaard og holdbar og ganske anderledes ... Stof en[d] sædvanlig Marmor da der ingen Kalkforbindelse findes i denne Blok. Og det er det den er. Det er en vidundelig Sten. Naar den staar vaad af Vand er der et Spil i Ly-

set, enGennemlysning af Formen og en Anelse af Stenens Struktur helt til Bunds - navnlig naar det er Solskin - som jeg aldrig har set mage til i en frisk Sten og dette vil kun yderligere blive forhøjet ved brugen af Olien. Og saa endelig vil Formens Højde markeres af et mat Højlys som paa en sund Barnenegl ikke som ved en Polering der vilde give den en Manicureglands paa en ældre Kekottes Fingertupper.
Kære Hr. Fr. Poulsen hvis De til Deres øvrige Elskværdighed vilde føje denne at jeg faar Arbejdsfrihed til at gøre min Gr. helt færdigbehandlet som jeg vilde det helt ubekymret, hvis jeg ikke stod paa fremmed Sted vil jeg være Dem yderligere Tak skyldig. Det er jo dog intet urimeligt Krav og jeg skal saa med den største Sindsro bagefter oppebi Konservatorens Kritik baade hvad Figur og Stofbehandlingen belanger og selvfølgelig tager jeg selv det ganske Ansvar for hvad jeg gør.
Der er intet Vand i Kummen i dag og jeg vilde gerne at der intet kom før Bestyrelsen har taget Stilling til Sagen om dette da er nødvendigt.

Deres hengivne
Kai Nielsen

Udgifterne til mulige Rettelser til foraaret eller Smaaændringer i det Hele som maaske vil kræves gjort naar Lyset blive klarere og stærkere gaar selvfølgelig paa mig.
Hvad en event. Olieslibning vil andrage kan jeg faa oplyst.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv