Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-04-19

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
19-4-81

Hr Baron Rosenørn-Lehn

Herved har jeg den Fornøielse at meddele Deres Excellence at Delaplanches Statue "Eve après le péché" og Dubois Gruppe "la charité" ere ankomne og opstillede paa Charlottenborg, og beder jeg Dem herved fra nu af at betragte dem som Sculptursamlingens eiendom.
Desværre var den af mig ifjor udtalte Frygt at man næppe vilde reflectere paa mine Skrivelser, naar de ikke fremkom med et vist Stempel af Autoritet ikke ugrundet.
DHrr Mercié, Falguières og Chapu have end ikke besvaret mine Henvendelser

Det vil derfor vistnok være nødvendigt at Forhandlingerne om de fremtidige Aquisitioner skeer directe fra den paagjældende Autoritets Side uden at gaae igjennem mig.
En stor Skuffelse er det mig tillige at Broncestøber Hr. F. Barbedienne - af hvem jeg dog har kjøbt et stort Antal Broncestatuer - slet ikke synes at ville interesere sig for at skaffe en Afstøbning af Houdons Voltaire tilveie, trods gjentagne Henvendelser fra min side.
Jeg haaber meget at det maa lykkes Deres Excellence at faae de betsemte Figurer erhvervede og jeg tør maaske ved denne

Leilighed udbede mig Deres ærede Forslag til 4 andre for dette Aar.
Imødeseende Deres ærede Meddelelse er jeg

Med Høiagtelse Deres Ærbødige
Carl Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jakobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv