Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-05-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

Carlsberg
9-5-10

Svaret 19/5 1910
C.N.
[tilføjet af Nyrop]

Kjære Hr Professor Nyrop
Foruden Daguerretypiet fra fyrrene xog Busten fra 1866 saae jeg i dag hos min Moder et ret godt Photo af min Fader fra 1861.
Alle tre Stykker ere nu i Glyptotheket. Busten paa sin Sokkel i Bissen Salen. Billederne ligge fremme i mit Værelse, hvis De har Lyst at see dem.
Hvis De ikke har andet Forslag kunde jo Frøken Laurberg tage Photographierne.
Billeder pynte jo svært i en Bog, og jeg gaaer og tænker

[på langs af papiret]
x Det vilde maaske være nok saa smukt i stedet for at afbilde Busten i Raadhusets Søilegang, som jo er et Monument og har en smuk Piedestal

paa om der ikke kunde anbringes flere Billederx
Jeg nævner ikke her som Forslag - men blot som Exempler at vælge imellem
1 Haslund Billede paa Glyp af "De to Gamle" Da min Fader forærede mig dette Billede sagde han at jeg kunde betragte det som mine Oldeforældre, som havde være Bønder og maa have seet ud som disse To

2 Gravstenen over min Faders Forældre som han selv har tegnet og sat paa Graven paa Assistents Kirkegaard
3) Et Prospekt af Landskabet ved Nørkjær.
4) Spisesalen paa Carlsberg
5) Udsigten over Carlsberg Have flere Partier.

[på langs af papiret]
x)
Der er jo mange Mennesker, er ligesom jeg, sjeldent har Tid til at læse Andet end Billederne

6) Min Faders Statue med Carlsberg Laboratoriet som Baggrund
7) Marstrands Portrait af Ørsted, som han lod male, som hang i hans Værelse og nu er paa Frederiksborg
8) Et billede af hans Arbeidsværelse
9) Udsigten fra hans Værelse op mod Bryggeriet - smuk
10) Bryggeriet som det var i 1847
11) Portrait af min Moder malet af Jerndorff
12) Carlsbergfondets Bygning
13) Portrait Lithographi af L.N. Hvidt, som min Fader betragtede som sit Forbillede og som hang i hans Sovekammer og som [han] satte som en Husgud i Søilegangen
14) Udsigt fra Valby Bakke ind over Byen, et gammelt Billede tilhørende Fru Stegman min Svigermoder

II
Tak for Meddelelsen om Nørkjærs Beliggenhed og om Leibryggerforholdet.
Kaptein Weinreich er min Moder ganske ubekjendt, han har ikke hørt til hendes Kreds.
Hun erindrer end ikke at have hørt hans Navn nævne
Malermester Berg er min Fader vistnok kommen i Forbindelse med igjennem hans Hustru, som var en Veninde af nogle af mine Forældres Bekjendte.
Jeg husker godt Berg (jeg har en phænomenal Hukommelse fra mine tidligste Barneaar) han decorerede Leiligheden paa 1ste Sal i Brolæggerstræde 1845 - ja jeg husker endnu

at han malede selv Hjørnefigurene i det pompeianske Loft
Min Onkel Frants Jacobsen husker jeg godt, han var en Barndomskammerat af min Moder, en livlig vittig og munter Mand, han blev Præst paa Samsø, men døde tml. ung.
Han var en stor Pudsenmager, interesserede sig meget for Naturhistorie. Da han var Adjunkt (?) i Sorø lagde han en Dag en Snog, som han havde fanget, i sin Seng. Og da Pigen saa kom for at rede Sengen .... De kan selv udmale Dem hendes Rædsel!

En af min Faders kjæreste og intimeste - vel nok den intimeste i de unge Dage - Omgangsvenner var den senere Rigsdagsmand Hans Jacob Lindahl (godt Portrait af Købke i Glyp)
Undskyld det springende i dette Brev, det er blevet til " som naar Perler stige op til Randen af et Glas Viin"
Men De maa ikke forlange at jeg skal sætte det i Stiil, det er jo kun tilfældigt Materiale fremlagt i Øjeblikket Løst og Fast --- meest Løst og Klokken er mange
Ja nu har jeg ikke mere at sige i Øjeblikket, slutter med venlig Hilsen

Deres hengivne

Carl Jacobsen

/v

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek