Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-03-20

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Smallegade 20 B II -F.
D. 20 Marts 1910

Højstærede
Hr. Direktør, Dr Carl Jacobsen!
Jeg søgte Dem i Gaar ved Totiden i Glyptoteket for at takke Dem for Deres kærkommende Brev med Budskabet om Direktionens Udnævnelse af mig som Assistent ved Antikafdelingen. Ogsaa jeg glæder mig til Samarbejdet og haaber efter ringe Evne at kunne tjene Dem og Glyptoteket paa forskellige Maader.
Jeg har tænkt over det, De forleden foreslog angaaende Søndagshold, og jeg vilde gerne opsøge Dem en af de nærmeste Dage for at tale nærmere derom. Jeg har tænkt paa, at Sagen kunde
s. 2
gribes an paa følgende Maade: efter at jeg i Efteraarets Løb har arbejdet mig ind i Antiksamlingen Stykke for Stykke vilde jeg gennem Universitetet og Kunstakademiet se at faa fat i et Hold, med hvilke jeg vilde gennemgaa Salene. De flinkeste af de unge Mennesker vilde da om højst et Aarstid være brugbare Forevisere.
Jeg finder denne Fremgangsmaade bedre end ren Ciceronedressur, thi de skulde helst forklare værkerne med egne Ord, i Begyndelsen under min Kontrol. Samtidigt vilde jeg, da jeg som sædvanligt bliver opfordret til at holde Foredrag i Industriforeningen, Anker Heggards Kursus, og adskillige Foreninger, vælge som Emne for to à tre Foredrag: Hovedværker i Ny-Carlsberg Glyptothek, for paa den Maade at vække Interessen
s. 3
pa Forhaand. En lille Artikel i "Tilskueren" om Nyerhvervelser vilde ogsaa gøre sin Nytte. Mine Foreningsforedrag vil kræve en lille Serie Lysbilleder, men de vil jo let kunne udføres efter de foreliggende (og billigt!). Disse Plader kunde benyttes baade i Provinsen og i Udlandet, hvis De skulde ønske yderligere Propaganda.
Dette blot som en foreløbig Antydning! Det nærmere kan vi altid se at blive enige om, ogsaa hvorvidt Samarbejdet for den nyere Afdeling skal gaa, der vel paa lignende Maade maatte indøves af Hr Inspektør Oppermann.
Jeg tilføjer, at jeg allerede har to
s. 4
udmærket brugbare Kræfter, to unge, flinke Kunsthistorikere, med hvilke jeg gennemgik den arkaiske Plastik sidste Efteraar.
Med fornyet Tak og venlig Hilsen
Deres ærbødige
Frederik Poulsen.

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv