Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-06-30

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Consulat Royal de Danemark en Syrie.
Beyrouth,
le 30 Juni 1891

Min Kjære Herr Jacobsen

Efter en Tour paa 6 Uger i det indre af Syrien kom jeg sidste Løverdag tilbage, og forefandt her Deres Ærede Skrivelse af 4. d. M.
Br 2 ff. [tilføjet med blyant] ) Det glæder mig, at De er tilfreds med de smaa Bronce Figure, saadanne antages her ikke at være phoenikiske, men Hithitiske; jeg har paa mine Reiser funden endnu en saadan Figur, som variere fra de Andre, at den holder et Bæger i Hænderne.
Stykked er fuldstændig og Kjøndt.
Jeg har betalt 65 francs for det; dersom De Ønsker det, skal jeg sende det.
De skriver

De skriver at De vil betale 2000 fr. for det store Hoved, dog at denne Priis syntes meget dyrt, tillige meddeler De mig, at jeg kan sende det, dersom jeg ikke allerede har disponeret over det til Andre.
Der maa være en Misforstaaelse i den sidste Sætning, da jeg deraf maa antage at De troer at Hovedet tilhører mig, og at jeg kun forsøger at sælge det til Dem, for at gjøre en god Forretning. Dette er imidlertid ikke Tilfælde. Stykket tilhører ikke mig, og dersom jeg ikke vidste, at De interesserer Dem for saadanne Stykker, vilde jeg ikke tillade mig at plage Dem. Det er kun efter megen Correspondance, at jeg har faaet Eieren til at antage 2000 fr. Allerede for flere Uger siden bad han mig at lade Hovedet blive sendt til London.
Men da De nu har bestemt Dem til at betale

at betale fr. 2.000, har jeg skrevet til Triest at sende Dem Stykket, hvormed jeg haaber. De vil være tilfreds, og ikke fortryde, at De har betalt denne Sum for det, som det af Deres Brev syntes at være Tilfælde med nogle af de Andre Stykker.
Naar jeg igjen tillod mig at omtale Drenge-Hovedet, er Grunden den, at jeg er Overbeviist om, at det, om ikke Antik, er et meget smukt Stykke, som er mere end 1200 francs værd, og jeg er overbeviist om, at dersom De saa det De vilde finde det værdifuld og ikke være skuffed ved at kjøbe det. Jeg ved, at der er budt 1000 M. i Berlin for det, men der var saamange Udgifter, der skulde afdrages, saa at man opgav at sende det.
Vil De have den Godhed at sende mig en Vexel paa 2000 fr. for Hovedet; dersom De Ønsker Bronze Figuren

med, da 2065 francs, og dersom Drenge-Busten med, da 3265 fr.
Her er nu en skrækkelig Hede; 24 à 27 Gr. Rh. Dag og Nat, om et Par Dage flytter vi paa Libanonen.
I Dag er der Efterretning, at Koleraen er udbrudt igjen i Nord Syrien.

Med mange venlige Hilsner.
Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Facts

PDF
Letter

Danish

Beirut

Det danske konsulats brevpapir

Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895