Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-01-28

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen orienterer H.N. Hansen om et møde med F. Meldahl, hvor de besluttede at anskaffe sokler til den Hvilende Hermes og Satyr med klangbækkener. Endvidere foreslår Carl Jacobsen et mageskifte med Moses og 4 afstøbninger af antikke statuer.

Transskription

28-1- 87

Hr Etatsraad Hansen
Ved Mødet i Onsdags vedtog Etr. Meldahl og jeg at anskaffe Fodstykker til de to Figurer i Ørstedsparken efter Hr Hans Larsens Tilbud nemlig
Til Hermes (som sidder paa en graa Steen) af rød Granit, mage til den som den døende Galler ligger paa à 960 Kroner
Til Bækkenslageren af graa Granit à 990 Kroner

Dernæst bleve vi enige om med Deres eventuelle Approbation at

mageskifte Moses med

Bryderne 2620 fr
Sauroctonos 2650 fr
Praxiteles Faun 2775
Fløitespillende Faun 1850 fr


9895
Moses
9780

I de opgivne Priser er Pakning og Fragt ikke iberegnede; dette skal nøiagting opgjøres og Diffrencen afgjøres contant.
Det maa bemærkes at Academiet (eller rettere nok Udstillingscomiteen) nu forlanger at Moses skal flyttes for at give Plads til Hasselriises "Andersen".
De bedes derfor lade mig vide snarest mulig om De bifalder denne Bytning

I saa fald skal jeg ufortøvet lade Moses flytte ud til mig og flytte de 4 Bronceværker ind i Parken samt besørge Tilbud paa Fodstykker til dem inden jeg reiser til Grækenland

Vi vedtoge endvidere foreløbig ikke at tænke paa Ariadne fra Galleria delle Statue i Vaticanet men at skaffe Fodstykker til de nye Statuer - foruden ovennævnte 4 3 fra Neapel

Deres hengivne
Carl Jacobsen

P.S.
Jeg modtager nu Deres ærede Skrivelse af 26de ds til Leg Albertina, for hvilken jeg paa Bestyrelsens Vegne
takker.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum