Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-01-12

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Et faderligt brev til Helge med oplysninger om hvordan CJ har tænkt sig, at krypten i Jesuskirken skal indrettes fremover.

Transskription

Torsdag Aften
12-1-99

Min kjære Helge,
Tak for Dit gode Brev. Du maa aldrig være "bange" for at tale eller skrive til mig om hvad Du har pa Hjerte.
Jeg er jo Din bedste Ven; men det er ogsaa min Pligt, baade som Fader og Ven, at sige Dig Sandheden, selvom det gjør Dig ligesaa ondt at høre den, som mig at sige den.
Du maa heller ikke tro, at "Forholdet" mellem os behøver at blive bedre; det er jo saa godt som det kan være.
Forældres Kjærlighed blive ikke mindre selvom de have Grund til at være utilfredse.
s. 2
Du har gjort mig bedrøvet i det forløbne Aar, men Du har ikke mistet Noget af min Kjærlighed.
Og Du, fra Din Side, har jo ogsaa forstaaet, at naar jeg har maattet bedrøve Dig, ved at forholde Dig Din Feil og tale alvorligt til Dig derom, saa er det fordi jeg vil og maa gjøre det til Dit Bedste.
Du har vel seet af Bladene (Politiken for i dag) at jeg har tilbudt "Det gamle Glyptothek til Kjøbenhavn.
Nu er det Spørgsmaalet om man vil modtage det.
Sagen kommer snart for i Communalbestyrelsen og i Rigsdagen
s. 3
Du sagde i Søndags Aftes at Du aldrig vilde naae at gjøre saa meget som jeg - husk paa hvad jeg svarede Dig, at hvis Du anstrænger Dig i Dit Arbeide og udvikler Din Energi og banlyser al Magelighed, saa vil Du ligesaavel kunne opnaa den Tilfredsstillelse at være en nyttig Borger for Dit Fædreland.
Du spørger om Gravstedet i Krypten.
Det er min Tanke og mit Ønske, at min Slægt som bærer mit Navn, altsaa Du og Vagn, og hvis I voxer op og engang stifte Familie, at I og eders mandlige Efterkommere, kunne hvile hos Eders Fædre.
Der er, saavidt jeg husker 4 Pladser
s. 4
i Gulvet inde i den indre Hvælving. Det har jeg indrettet for det Tilfælde at noget af mine Børn skulde dø unge.
Men hvis, som jeg haaber Du og Vagn skulde leve og stifte Familie, da kan I, naar jeg er død, indrette Grave i Gulvet i den runde forreste Krypt.
Prindsesse Marie har bedet mig om at kjøbe en af hendes smukke Aquareller til Fordeel for fattige Familier. Det gjorde jeg baturligviis strax; og da jeg gav hende mere end hvad hun forlangte forærede hun mig een til.
Det er to smukke Aquareller vi her have faaet.
Lev nu vel min kjære Helge. Hjælp Dig selv saa hjælper Vor Herre Dig
Din Fader
som elsker Dig

Fakta

PDF
Brev
København
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.