Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1899-01-12

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Et faderligt brev til Helge med oplysninger om, hvordan Carl Jacobsen har tænkt sig, at krypten i Jesuskirken skal indrettes fremover.

Transskription

Torsdag Aften
12-1-99

Min kjære Helge,
Tak for Dit gode Brev.
Du maa aldrig være "bange"
for at tale eller skrive til
mig om hvad Du har paa
Hjerte.
Jeg er jo Din bedste Ven;
men det er ogsaa min Pligt, baade
som Fader og Ven, at sige Dig
Sandheden, selvom det gjør Dig
ligesaa ondt at høre den, som
mig at sige den.
Du maa heller ikke tro, at
"Forholdet" mellem os behøver
at blive bedre; det er jo saa
godt som det kan være.
Forældres Kjærlighed bliver
ikke mindre selvom de have
Grund til at være utilfredse.

Du har gjort mig bedrøvet
i det forløbne Aar, men
Du har ikke mistet Noget
af min Kjærlighed.
Og Du, fra Din Side, har jo
ogsaa forstaaet, at naar jeg har
maattet bedrøve Dig, ved at
forholde Dig Din Feil og tale
alvorligt til Dig derom, saa er
det fordi jeg vil og maa gjøre
det til Dit Bedste.
Du har vel seet af Bladene
(Politiken for i dag) at jeg har
tilbudt "Det gamle Glyptothek
til Kjøbenhavn.
Nu er det Spørgsmaalet om
man vil modtage det.
Sagen kommer snart for i
Communalbestyrelsen og i Rigsdagen

Du sagde i Søndags Aftes at
Du aldrig vilde naae at gjøre
saa meget som jeg - husk paa
hvad jeg svarede Dig, at hvis
Du anstrænger Dig i Dit Arbeide
og udvikler Din Energi og ban-
lyser al Magelighed, saa vil
Du ligesaavel kunne opnaa
den Tilfredsstillelse at være
en nyttig Borger for Dit
Fædreland.
Du spørger om Gravstedet
i Krypten.
Det er min Tanke og mit
Ønske, at min Slægt som bærer
mit Navn, altsaa Du og Vagn,
og hvis I voxer op og engang
stifte Familie, at I og Eders
mandlige Efterkommere, kunne
hvile hos Eders Fædre.
Der er, saavidt jeg husker 4 Pladser

i Gulvet inde i den indre
Hvælving. Det har jeg indrettet
for det Tilfælde at noget af
mine Børn skulde dø unge.
Men hvis, som jeg haaber Du
og Vagn skulde leve og stifte
Familie, da kan I, naar jeg
er død, indrette Grave i Gul-
vet i den runde forreste Krypt.

Prindsesse Marie har bedet mig
om at kjøbe en af hendes smukke
Aquareller til Fordeel for fattige
Familier. Det gjorde jeg natur-
ligviis strax; og da jeg gav hende
mere end hvad hun forlangte
forærede hun mig een til.
Det er to smukke Aquareller
vi her have faaet.
Lev nu vel min kjære Helge.
Hjælp Dig selv saa hjælper Vor Herre Dig.
Din Fader
som elsker Dig

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

Birkerød

Carlsberg Arkiv.