Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-09

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulptursamlingen jfr. § 6 i Rosenørn-Lehns brev til CJ d. 12/12 1879

Transskription

Ny Carlsberg
9-4-80
Den kongelige Sculptursamling
I Henhold til æret Skrivelse af 12te Decb. 1879, hvori § 6 lyder "Skulde en og anden Statue blive sat tilside skal en af Maleri og Sculptursamlingen uafhængig Autoritet, som De (jeg) nærmere vil bestemme, frit disponere over paagjældende Arbeide", har jeg henvendt mig til Legatet Albertinas Bestyrelse med Anmodning om at paatage sig dette Hverv.
Legatets Bestyrelse som bestaar af DHrr Etatsraaderne H.N. Hansen og Meldahl samt Undertegnede erklærede sig eenstemmig villig og tillader jeg mig at vedlægge Bestyrelsens Erklæring.

Allerærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Original: Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv.
Kopi: Legatet Albertinas kopibog. Thorvaldsens Museum