Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1903-12-17

Afsender

Michael Lunn

Modtager

Edvard Holm

Dokumentindhold

Carl Jacobsens gamle ven Michael Lunn skriver i stærke vendinger til Carlsbergfondets formand Edvard Holm, at Carl Jacobsens dispositioner er kritisable.

Transskription

d 17de December 1903

Hr Professor Dr phil Edv. Holm
Kommandør af Dannebrog Dmd pp

Skjøndt min Læge har forbudt mig at drikke baiersk Øl, synes Skjæbnen at ville, at jeg hvert Aar naar Dagene begynde at blive korte, skal komme til at beskjæftige mig mere og mere med denne Artikel indtil jeg i den rigtige Mørketid er ved at blive opslugt af Ølhavet. Dette Aar danner ingen undtagelse; det er nu særligt galt fat og jeg maa derfor bede Hr. Professoren om at undskylde at jeg atter kommer og plager Dem, nu da det viser sig, at jeg ikke kan udrette noget med egne Kræfter.
De veed jo Hr Professor, at fru Ottilia Jacobsen døde i Sommer, men veed De ogsaa, hvoraf hun døde, eller med andre Ord, hvad der saaledes havde undergravet hendes Kræfter, at hun var ude af Stand til at staa imod, da Sygdommen berørte hende med sin Finger?. Det var Sorg og Bekymringer. Sorg over at see og føle, hvorledes Kunst og Glyptotheksinteressen saaledes mere og mere tog hendes Mand fanget, at alle andre Hensyn efterhaanden gled tilside for Gjennemførelsen af det som han var kommet til at betragte som sin Mission, og som hun kaldte med dets rette Navn en Mani, og Bekymringerne for hvorledes det skulde gaae ham selv og efter hans Død Børnene, naar han for at tilfredsstille sit Ønske om inden sin Død at see de Planer gjennemførte, hvormed han syslede, opbrugte hele Familieformuen. Da hun satte sit Navn under Skjødet paa Ny Carlsberg og Fundatsen for Ny Carlsbergfondet, var det under den Be-

tingelse, at hendes Mand traf saadanne Dispositioner, at det derved sikkrede Børnene, at der ved hans Død vilde tilfalde dem en Arv, der svarede til den Formue, som han selv havde oppebaaret som Arv efter sine Forældre, og da det saa bagefter blev hende klart, paa hvilken Maade hendes Mand agtede at opfylde sit Tilsagn til hende, og at den Betryggelse, som hun havde tilsigtet at opnaae, blev aldeles illusorisk tvingedes hun under Selvbebreidelser, fordi hun havde stolet paa det mundlige Tilsagn og givet sin Underskrift forinden det var stadfæstet ved Dokumenter, hvorved den Arv, der skulde sikres Børnene var gjort uangribelig i Forhold til fremtidige Dispositioner fra hendes Mands Side.
Carl Jacobsen har, saaledes som jeg tidligere har omtalt for Hr. Professoren, en ganske eiendommelig Evne til at bringe en Strid mellem sine Ønsker og sine Pligter til at opløses i skjøn Harmoni, og han har da ogsaa udfundet en Maade, paa hvilken han baade kan disponere over alt hvad han kan rage og skrabe sammen af kontante Midler, til fremme af sine rent personlige Planer, og samtidigt undgaa mere end opfylde de Løfter, som han har givet til sin afdøde Hustru. Han anvender nemlig pengene saaledes, at han ikke bortgiver dem, men udlaaner dem til sig selv som Formand for Ny Carlsbergfondets Direktion saaledes at Fondet skal tilbagebetale dem, efterhaanden som det maatte faa Midlerne i Hænde dertil gjennem den Fondet tilkommende Del af Ny Carlsbergs Bryggerioverskud. Ad denne Vei opnaar han i sin Levetid at kunne rade over de indtægter, som i Fremtiden igjennem

et Tidsrum, hvis Varighed under de forhaandenværende Omstændigheder nærmest maa betegnes som uberegnelig, vilde tilflyde Ny Carlsbergfondet, og samtidigt at berolige sin Samvittighed med, at han, som Arv til sine Børn vil efterlade sig ikke blot ligesaa meget, som han selv har faaet som Arv efter sine Forældre, men ogsaa et Par Millioner mere, nemlig for det første den ham ved Overdragelsen af Ny Carlsberg til Carlsbergfondet forbedrede Kapital (pr Fundats § 2 litra Litra F) 2,136984 Kr 05 Øre
for det andet den Kapital, hvormed han foreløbigt forstrækker Ny Carlsbergfondet for at dette kan udbetale det til Opførelsen af Glyptoteksbygningen med dertil hørende Glaskuppel skjænkede Beløb .... 1000000 Kr.
for det tredie en Fordring paa Ny Carlsbergfondet for et Beløb af ... 200000 Kr. der laanes Fondet til dermed at bestride Udgifter med Udsmykning af Glyptoteksbygningen
for det fjerde en Fordring paa Ny Carlsbergfondet paa mindst 900000 Kr der udgjøre Betaling for de Kunstværker, som han har indkjøbt, og til hvilke det er hans Mening at give Fondet Forkjøbsret altsammen 4,200.000 Kr.
foruden, hvad han ellers maatte efterlade sig, og som under heldige Omstændigheder kan blive til en Million eller lidt mindre heldige Omstændigheder kan blive til et rundt Nul.
Jeg kan ikke see, at Børnene kunne komme i Erhvervsvirksomhed ved at arve Fordringer paa en Debitor, der for Tiden er ganske ude af

Stand til at betale det være sig Kapital eller Renter, men for nmig staar det som ikke mindre utilbørligt, at Ny Carlsbergfondet begynder sin Virksomhed med at belemres med en Gjæld paa et Par Millioner og derved binder de Indtægter, som Fondet i allerbedste Tilfælde vil kunne opnaa i Løbet af 20 Aar, og som i Øieblikket maa betragtes som temmelig usikre, saa at Fondet gjennem denne krampagtige Kraftanstrængelse sættes ud af Virksomhed igjennem et Tidsrum, der under alle Omstændigheder vil vare langt ud over den nuværende Direktions Funktionstid.-
Denne Bestræbelse fra Carl Jacobsens Side falder sammen med den Bestræbelse, som han tidligere har vist og vel ogsaa fremdeles viser og vil vise i Retning af at faa det størst mulige Beløb af Bryggerioverskuddet frigjort til Anvendelse i Glyptoteksøiemed derved at de Penge der skulde bruges til Bryggeridriften o.desl. udredes af Carlsbergfondet eller tilveiebringes som Laan hos Banker eller Andre, indtil Ny Carlsberg efter hans Død kan refundere sin forholdsmæssige Del deraf. Dette er jo ogsaa kun en Maade, hvorpaa Fremtiden udplyndres for at Carl Jacobsen kan faa Midler i Hænde til Tilfredsstillelse af sit personlige Begjær.
Forsøget paa at leve ved at trække Vexler paa Fremtidens Bryggerioverskud, vil Carlsbergfondets Direktion jo i ethvert Tilfælde være istand til at sætte en Pind for, og jeg tillader mig at henstille til Hr. Professorens Overveielse om samme Direktion ikke ogsaa som Overdirektion for Ny Carlsbergfondet, maatte kunne forebygge den planlagte Angribelse af Fondets Fremtidsindtægter.
Med Høiagtelse ærbødigst
M. Lunn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsbergfondets arkiv 120, 1902-1903