Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1909 uden nærmere angivelse

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens udkast og dispositionen til en tale, han har holdt i Glyptoteket. Her uddyber han ideerne med sin kunstsamling.

Transskription

I
Man sagde i gamle Dage at Verden bestod af 4 Elementer Jord Vand Luft og Ild
Vier Elemente innig gesellt
bilden das Leben, bauen die Welt siger Schiller.
Det var den materielle Side man hermed tænkte paa
Det aandelige Livs Factorer sagde m have vi lært var det Det Gode det sande det Skjønne
Det Gode lærer Religionen og Moralen og Philosophien os
Det Sande lærer Videnskaben os
Det Skjønne lærer Kunsten os at see i Naturen og Menneskelivet [over denne sætning tilføjet med sort] vi i Naturen og Menneskelivet belyst af Kunsten.

Kunsten er det Skjønnes Evangelium
Dens Opgave væsentlig at vise os Skjønheden
Det er om med Kunsten og dens Værker at vi ville beskjæftige os i aften
Kunsten er fleersidig Digtekunst, Musik Bygningskunst Sculptur Maleri Havekunst
Medens vort Folk maa siges at have en veludviklet Evne til at forstaa Digtekunst og overhovedet er stærkt litterært interesseret cultiveret dertil igjennem Aarhundreder, saa kan man ikke sige at Forstaaelsen af Skjønhedssandsen for synes Betingelsen for at udvikle Skjønhedssandsen ikke at have været gode
Den fine Smag som udmærker Franskmændene og Folkene omkring Middelhavet og vel fremfor Alt Franskmændene er os som Regel ikke medfødt, der hører øiensynlig mange Generationer til at Skjønhedstrangen bliver Blod af vort Blod. Kjød af vort Kjød.

II

Vi maa nu arbeide paa at denne Trang maa udvikle vor Evne, saa at den igjennem Generationer ogsaa maa blive os medfødt
Vort Lands skjønne Natur har allerede udviklet denne Evne og Sandsen for Naturens Skjønhed er allerede stærkt voxende i vort Folk.
[her indsat med blåt] Kunst Læsning
For at fatte Kunstens Betydning er Tilstedeværelsen af skjønne Kunstværker en nødvendig Betingelse og det er lykkeligt for os at vi i vor Hovedstad allerede eie denne Betingelse i rigt Maal
Det sidste Aarhundrede 100 Aar
For 100 Aar siden var saare lidet tilstede men de sidste 100 Aar have beriget os med Kunstens Værker i et ret betydeligt Omfang.
Baade i Privat hjem og offentlige Bygninger og fremfor alt i Museerne findes der nu rigeligt Stof til Belæring. Trydes Boghandel
Det gjælder nu at lade os belære
Jeg skal ikke dvæle ved de offenlige Malerisamlinger og Thorvaldsens Museum, men kun henvise til den Glæde den Nydelse som de byde og som bliver større og større jo mere man hengiver sig dertil
Det som ligger nærmest for mig at tale om paa dette Sted er den rige og meget fuldstænde [fuldstændige] og instructive Samling af den skjønneste Kunsts

III
den antike Kunst mest fuldendte Mesterværker som findes paa Kunstmuseet og til hvilke Glyptotheket her er et Supplement
Men ved siden af den antike Samling indeholder Glyptotheket, som bekjendt, en Række af rige Samlinger af den moderne Kunst særlig den danske og den franske.
Det er klart at man forstaaer en Kunstner bedre ved at see forskjellige af hans Arbeider end ved kun at see et enkelt.
Jeg har derfor bestræbt mig for netop at skabe Samlinger af enkelte udmærkede Kunstneres Arbeide fremfor som saa ofte i Museer at have saamange Kunstnernavne som muligt repræsenterede.
De vil saaledes finde Gamle Bissen Jerichau Freund og Sinding iblandt de danske og Barye, Carpeaux Dubois Falgg Falguière Barrias Delaplanche Chapu Mercie Rodin Meunier blandt de franske og belgiske saa fyldigt repræsenterede med deres ypperste Arbeide - bedre end paa de fleste andre Steder - saa at De kan faa et levende Billede af hver af disse Kunstneres Production
Plaquette Medailler
De vil ogsaa finde en lille Malerisamling her i Glyp. Jeg har selv erfaret, hvorledes det

IV
i min Ungdom - ja den Dag i dag naar jeg gaar i Thorvaldsens Museum var er en behagelig Afvexling Følelse naar jeg har gaaet Stueetagen igjennem at til Afvexling at betragte Malerierne paa 1ste Sal.
Derfor har jeg opstillet denne Malerisamling og derfor ogsaa anlagt denne Palmehave for at de skulle være som en Recreation naar man gik fra den ene Samling af Sculpturer til den anden.
Man siger alle Genrer er tilladte undtagen den Kjedelige. Kjedsomhed er dræbende og Kunstværker maa ikke opstilles, som saa tit i Museer, at man kjedes ved dem.
Dette har jeg søgt at opretholde og [tilføjet med sort] Derfor har jeg heller ikke kaldt denne Samling et Museum, det skal slet ikke være et Museum (Gud give den heller aldrig maa blive det.)
Jeg har kladt den "Glyptothek" Ordet antyder at det er forskjelligt fra et Museum [tilføjet med sort] fordi den har sit Forbillede i Kong Ludwigs Glyptothek i München, som netop er næsten et Ideal af en Kunstsamling, hvor man ligesom løftes til en skjønnere Verden naar man træder ind deri
Hvert Kunstværk Hvert Rum skal have sit eget Præg. Kunstværkerne og Salene skulle være i indbyrdes Harmoni

[disposition til talen]

Ia

4 Elemente

Det aandelige Livs Factorer

Gode
Sande
Skjønne

Kunsten er det Skjønnes Evangelium

Det er med Kunsten at vi i aften

Fleersidig

Vort Folk litterairt dannet

Sydboer Blod af deres Blod

Skjønheds sandsen mangler hos os

Generationer

Ib

Vort Lands Natur

Betingelsen for Skjønheds sands
_

Lykkeligt at vi nu have dene Betingelse
_

For 100 Aar siden

Thorv Mus. Maleri, Moltke Rosenborg, Den kgl. Malerisaml, Kunstmuseet, De aarlige Udstin
Hirschsprungs Samling

Kas - Glyp

[indsat fra modstående side]
Henvise til den Glæde den Nydelse som de byde og som blive større og større jo mere man hengiver sig dertil
_

Glyp 2 Afdelinger

Den moderne Zahrtmann
en Række af rige Samliger
Bissen
Jerichau
Freund
Sinding
Medailler og Plaquetter
Malerisamlingen

IIa

Thorvaldsens Malerisaml
Recreation

Palmehaven

Alle Genre tilladte undtagen den kjedelige.
_
Louvres Malerigalleri
_
Navnet Glyptothek
Harmoni imellem Kunstværker og Rum

IIb

Antik Kunst
Harmoni, Majestat. _
Ro

Ægyptisk Kunst 525
4de Aartusinde Pyramide IV
3d Labyrinther XII
2 XIX Jøderne

__

Græske Kunst KAS

Sammenligning i Udviklingen med den christelige
Fidias
Praxiteles
Skopas
Den Pergameniske Kunst
voldsom

IIIa
Grækenland erobret 146.
_
Romersk Kunst
Portrait kunst
De tale Latin kunne ikke smile
Virgil

Kunsten uddøer
Portraitet vedbliver længe at være godt

IIIb

Lysbilleder
_

Slutning

Kunstens Nytte
Byens Physiognomi
_

Nydelse praktisk i kort Tid

Fakta

PDF
Tale

Dansk

København

Carlsberg arkiv